Wytarcie historii

Starachowice 07.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Pobór podatków przez Skarb Państwa za wszystkie tereny mojej carskiej i arystokratycznej rodziny, przez windykacje firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk i spółek APE CH GmbH, Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o.

Z powodu zaszłości historycznych dziś ponownie próbowano zniszczyć moją rodzinę, w celu wykorzystania jej do kradzieży naszego mienia i podstawienia za nas przebierańców, dla których powierzono moje wnuki i dzieci z kradzieży. Po czym nastąpiła próba obarczenia windykacją na fałszywe alimenty i inne dorabiane długi, mojego obecnego męża, którego podstawiono pod byłego męża, aby upozorować legalność korzystania z kradzionych depozytów przez bezpiekę i Rząd Polski oraz kościoły.

Po zakupie przez Jerzego Kaźmierczyk spółki SOF-ART Sp. z o.o. zostały przygotowane dokumenty do kredytu w Łodzi z M-Banku. Kredyt przygotowywał pan Mirosław Lewy z Łodzi, którego poznał mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, przez Mariusza Kołodzińskiego z Siedlec świadka z sprawie IIK 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu. Mariusz Kołodziński miał konto w PKO BP, ale jego nie podał w Sądzie, lecz podał konto w M-Banku, co wskazuje na wykorzystanie moich danych dla niego, w celu przypisania się do mojej rodziny pod wykreowane fałszywe dane przez M-Bank. Zostały przygotowane dokumenty do kredytu na kwotę 300,- tysięcy złotych i przekazany został weksel in blanco do tej kwoty podpisany przez Jerzego Kaźmierczyk. Kredyt nie został udzielony a dokumenty i weksel nie zostały zwrócone. W tym samym banku doszło do naruszenia prawa oraz sfałszowania danych osobowych, co zgłosiłam do Komisji Nadzoru Bankowego. Otrzymałam informację, że nie są oni kompetentni do podejmowania kroków w sprawie ingerencji w nieprawidłowości Banków, a właściwym organem jest Prokuratura. Prokuratura również nie usunęła błędów, co spowodowało dalsze następstwa. Moja córka przy próbie założenia konta otrzymała nieprawdziwąinformację, że nie jestem jej matką. Podczas zakładania przeze mnie konta po raz pierwszy,odmówiono mi, ponieważ nie zgadzały się moje dane, ponownie zaproponowano założenie konta po kilku latach, co uczyniłam. W tym wypadku doszło do szeregu nieprawidłowości, w jednej umowie wpisano kilka błędnych danych: jako Bożena Bochyńska, na karcie Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, Bożena Bohyńska-Kaźmierczyk przez „h” oraz Bożena Bochyńska-Kazimierczyk. Zwielokrotnienie błędu spowodowało podstawienie szeregu osób. Wytworzono windykację uniemożliwiając uporządkowanie danych z powodu celowych błędów. Po tej sytuacji internetowy M-Bank przejął inne duże banki, a na Misji w Marly w Szwajcarii pojawiła się fundacja Bohyńskiego z takim błędem jak w M-Banku. Moją córkę podstawiono pod inną rodzinę jako siostrę mojego męża na Miedzną Drewnianą 244, co odzwierciedlone jest przez oszustwa w Banku. Pan Mirosław Lewy z Łodzi, był naszym pełnomocnikiem i odwoływał się do seniora rodu Kaczyńskich, których podstawiono pod Romanow na Hiszpanię, przez wykorzystanie córki Mirosława Lewego Agnieszki Kowalczyk podstawionej za żonę mojego syna Adama, w celu wykorzystania córki mojego dziecka Wiktorii. W tym celu przypisany został jako mąż Agnieszki Kowalczyk pan Czesław Daleszaka, którego wraz z jego żonę Lidią, wykorzystano pod nieruchomości po moich rodzicach dorabiając dziedziczenie, również dla Notariusza z Kielc, pana Arczyńskiego, którego dane podstawiono pod dorabianych dawniej spadkobierców. Powodem jest dorobienie już przed laty spadku na Zakładach Starachowickich, a dziś następuje kontynuacja tych działań przy wykorzystaniu moich skradzionych dzieci i wnuków. Celem było podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej za ich córkę, do Hiszpanii, aby ukryć w ten sposób wcześniejsze matactwa służb rosyjskich. Pan Czesław Daleszak został wykorzystany jako rodzina Marii Romanow, której dokumenty wydał w 1997 roku Rząd Rosyjski, przez pana Sołowiowa w Moskwie. Po tym fakcie dokonano po mnie żyjącej, działu spadku, podczas mojego wyjazdu turystycznego do w Australii w 1998 roku, przez byłego męża Dariusza Pióreckiego. Wykorzystano moją siostrę Beatę Marię Idziak, podstawiając jej dane podczas jej wyjazdu turystycznego do Hiszpanii, pod Marię Romanow agenta rosyjskiego. Bezprawnie posłużono się firmą SOF-ART Sp. z o.o., należącą obecnie do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i wykorzystano dawne poręczenie weksla do PFRON dla spółki SOF-ART Sp. z o.o, gdy był właścicielem były mąż Dariusz Piórecki, aby zrobić dział spadku w dodatku, po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim. W tym celu podmieniono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Piórecki i Bochyński, wykorzystując zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Czesława Daleszaka, znajomego pana Sołowiowa. W tym celu wykorzystano ponownie sprawę wracając czas do zakończonego prawomocnym wyrokiem postępowania w sprawie III K 207/07 SO Kielce i po odbyciu całkowej kary z urzędu, na nowo zaskarżono męża w Toruniu.

Celem było ukrycie kradzieży, moich dwojga dzieci po urodzeniu: Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, które wykorzystano i ukryto w Kościele Katolickim. W tym celu posłużono się i wykorzystano moją siostrę Beatę Idziak udającą ich matkę, i dlatego po naszym przyjeździe ze Szwajcarii w 2006 roku, była obecna z Czesławem Daleszak oraz Arkadiuszem Durlejem, aby pozorować, że są spadkobiercami. Beata udawała, że dziedziczy po siostrze podobnie jak Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk, udaje moją córkę i udaje spadkobiercę po moim , żyjącym mężu, a jej bracie. Mama napisała pismo do Sądu, aby przełożyć sprawę zabitego psa w 2005 roku przez Mariusza Słodkiewicza, że wyjeżdża z mężem czyli moim tatą, do mnie czyli ich córki za granicę do Szwajcarii. Z tego powodu Beata Idziak wyprowadziła się zagranice, gdyż pozorowała, że mama napisała pismo do sądu w jej sprawie, mimo, że ona była wówczas w Polsce w Katowicach, a ja byłam za granicą w Szwajcarii, gdzie mama miała z tatą przyjechać do nas czyli do Jerzego Kaźmierczyk oraz do mnie.

Kościół doprowadził od faktu, że moja córka Anna ma dzieci z Władimirem Putinem, znajomym generała Olga Radziejewskiego, żonatego obecnie z Anną Wróblewską z Warszawy, którzy wyjechali do Hiszpanii. Anna Wróblewska była dobrą znajomą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego podstawiono pod nasz herb i naszą rodzinę. Dowodzi to, że dokonano podmiany spraw i zamiany zadłużeń w celu podmiany zabezpieczeń z firmy SOF-ART Sp. z o.o. na prywatne w trybie 777 i podstawienie pod nich bezprawnie weksli mojego męża niewykorzystanych . W tym celu użyto bezprawnie weksel in blanco, do kwoty 300.000zł- złotych (trzysta tysięcy złotych 00/100) z Łodzi do Torunia i podmiany na 300, tysięcy złotych, które Jarosław Kaczyński wypłacił dla pana Stefana Hambury z Berlina w Niemczech, za pomoc rodzinom ofiar w Smoleńsku, a połączonych przez adwokata Stefana Hamburę z Ofiarami na Cmentarzu Firlej w Radomiu, gdzie nie zostałam uwzględniona na liście w celu podmiany mnie na siostrę, aby wykazać po naszych rodzicach jedną osobę i ukryć dorobiony dział spadku po mnie i moim mężu. Doszło do podmiany osób i podmiany fundacji APEX STAR na Fundację przez samo „h” Bohyńskiego na Misji w Marly. W Szwajcarii dokonała się podmiana z fundację APEX-STAR z Katowic, na fundację księdza Bohyńskiego na Misji w Marly, podmieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez ukrytą pomyłkę pisowni przez „ZI”, na mojego tatę i dziadka, aby pobierać pieniądze. Działania służb przez wiele lat, jak również mojej siostry Beaty Marii Idziak, ukryto przez wykorzystanie mojej córki Marty Bochyńskiej i mojego męża siostry Marty Cybulskiej pracownika Urzędu Miasta Starachowice, który wytworzył podatki za wszystkie carskie ziemie, oraz książąt Lubomirskich, Glińskich, Radziwiłł, Hessen Darmstadt spadkobierców rodziny cesarskiej Niemiec oraz hrabiów Tarnowskich i hrabiów Nowak. W tym celu wykorzystano zastosowanie przepisów o prawie nabytym aby ukraść ziemię obarczając podatkami moich rodziców i dziadków co próbowano ukryć przez zaskarżenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć pod danymi nieświadomego teścia.

Aby ukryć wytworzenie podatków za wszystkie ziemie mojej cesarskiej rodziny dokonano podstawienia fałszywych spadkobierców w spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk i wytworzono fałszywą opinię o urojeniach oraz o próbie samobójczej, aby ukryć wielkość skradzionych pieniędzy. Działanie takie doprowadziło do obciążenia podatkami za zwrócone ziemie bez wiedzy dla mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, podstawiając fałszywe windykacje a ziemię skradziono dla podstawionych agentów rządu. Z tego powodu Państwo Polskie obowiązane jest zwrócić ziemię i fabryki oraz pieniądze za używane mienie, ponieważ pobrało podatki z depozytów carskich przez windykacje i wypłatę pieniędzy, przy pomocy stosowanego podwójnego prawa i dwuwieria. Aby nie zwracać podatków przez Polskę i Niemcy dla Rosji, zamieniono rodzinę Romanow mojego taty na mamy czyli hrabiów Tarnowskich i Książąt Glińskich, co w rezultacie zaskutkowało oddaniem polskiej ziemi dla Niemiec, które w czasie II Wojny Światowej podstawiły swoich agentów po zamordowanych moich pradziadkach, a obecnie po dziadkach i rodzicach.

Urząd Miasta Starachowice wytworzył podatki za mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i aby to ukryć przeniósł się na Miedzną Drewnianą, na teścia Jana Kaźmierczyk, podstawionego za spadkobiercę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez podłożenie akt na wykreowane fałszywe dane Jan Dariusz Kaźmierczyk, na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Mój teść przekazał dom w Miedznej Drewnianej na jedną córkę i zięcia, męża drugiej córki, i podzielił tak swoją ziemię, przekazując mienie Marcie Cybulskiej z domu Kaźmierczyk i zięciowi Konradowi Wiatrowskiemu, mężowi Wioletty Wiatrowskiej z domu Kaźmierczyk, którą bezprawnie wpisano po latach, do sprawy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, zakończonej w której nie uczestniczyła. Jest to sprawa Sądu Okręgowego w Kielcach, sygnatura akt IIIK 207/07, co jest fałszowaniem wyroku, aby wytworzyć fałszywe windykacje depozytów carskich. Czesław Daleszak i Wioletta Wiatrowska, zostali przerobieni na spadkobierców, co wzajemnie się wyklucza i jest absurdem, w celu zaskarżenia do fałszywych windykacji.

Na moich danych i doniesieniach, dorobiono sprawy w Ostrowcu-Świętokrzyskim, dla fałszywych spadkobierców. Zostały one tam przekierowane bezprawnie, po odmowie prowadzenia spraw w Starachowicach.

W Ostrowcu-Świętokrzyskim dokonano podmiany córki mojego męża Ewy Kaźmierczyk, za którą podstawiono Ewy Eugster czyli fałszywego spadkobiercę do czego wykorzystano moje doniesienia przekierowanie przez Prokuraturę Starachowice na Policję w Ostrowcu -Świętokrzyskim. Dokonano podmiany moich rodziców na Ostrowiec Świętokrzyski i podstawienia Ewy Eugster za Ewę Kaźmierczyk córkę Jerzego Kaźmierczyk podmieniając adres Pasternik 31 w Starachowicach na Oś. Patronackie 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wykorzystując przy tym nazwę ROSOCHY osiedla gdzie mieszka u dziadków Ewa Kaźmierczyk, na Willę Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1 pod Starachowicami gmina Brody, czyli dawne moje mieszkanie i teren spółki SOF-ART Sp z o.o., który został na dziko przejęty. Dziadka Ewy Kaźmierczyk, Bogusława podstawiono pod Bogumiła Starostę Starachowickiego i zamienionego na Bogumiła Kędziorę męża Katarzyny Kędziory z domu Krzemińskiej, którą podmieniono na Kaźmierczyk za matkę Ewy Kaźmierczyk, czyli za Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską. Zamieniono moją siostrę Beatę Idziak na Katarzynę Kaźmierczyk w celu podmiany dzieci mojego męża z pierwszego małżeństwa przez dzieci mojej siostry Beaty Idziak do systemów bankowych.

Dokonano przez Prokuraturę ukrycia nieprawidłowości w obrocie carskim mieniem odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie i umarzając wszelkie doniesienia o nieprawidłowości na Prokuraturze przez podmianę naszych danych osobowych.

Dokonano zamiany właściciela Pałacu Namiestnikowskiego należącego do rodziny Romanow czyli mojego taty, na rodzinę Radziwiłł co oznacza, że przeniesiono własność na rodzinę mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, którego matka była z Radziwiłłów, co oznacza przeniesienie własności na moją mamę, którą komornik ożywił przez próbę windykacji, kilka lat po jej śmierci, i włamanie do mieszkania na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach z udziałem Policji w celu dorobienie fałszywych akt do podmiany mojej rodziny na Ostrowiec Świętokrzyski. W tym celu dorobiono fałszywe dane przez pomyłki pisarskie i opinie psychiatryczne potajemnie dokonywane przez dawne służby UB. Dokonano podmiany akt sprawy IX Ka 280/12 i połączono z sygnaturą III K 56- 47/12, aby przekształcić sprawę i połączyć dla fałszywych spadkobierców wykorzystując wodociągi i fałszywe zadłużenia o wodę łącząc z przyłączem wodnym dla sąsiadów, wpisanych na mój adres przez wodociągi na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Zrobiono to przez matactwa Sądu i Prokuratury przez połączone potajemnie sprawy zamieniając je w sprawę spadkową po żyjących czyli po mnie i moim mężu. Celem jest pobieranie pieniędzy z utworzonego depozytu w Sądzie w Kielcach z pieniędzy wypłacanych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego współpracującego z Papieżem Franciszkiem. Z tego powodu Beta Maria Idziak z domu Bochyńska, pozorowała rodzinę z Heleną Surma, która prowadziła sprawę sądową Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 56/… i inne lata o przyłącze wodne, pozorującą sprawę spadkową. Założenie dla niej wody zakończyłoby wieloletnie windykacje depozytów przez UM Starachowice , przy pomocy wodociągów. Ta pani nie chce wody, gdyż korzysta z niej obciążając za to mnie a inaczej byłaby niepotrzebna i nie miała by korzyści finansowych.

Prestiz

Załączam zdjęcie osoby z Programu Telewizyjnego w Kielcach, pani Ziernik aby odnieść się do TVP, która dorobiła dane i reportaże w celu podmiany historii, a jednocześnie połączono te informacje z TVP w Bydgoszczy, w której również przedstawiono fałszywą historię Pałacu Namiestnikowskiego. Zdjęcie to jednocześnie wskazuje, że wszystkie grupy w tym Kościół Kotlicki, PO i PiS działały razem z W. Putinem wykorzystując uzgodnienia Papieża Jana Pawła II i Michaiła Gorbaczowa z 1997 roku. Gazeta przedstawiana na zdjęciu, była nam przekazana przez Antoniego Ciszewskiego, gdzie proponowano ze mną wywiad. Kościół nie chce powiedzieć prawdy jak również i Rząd i dlatego podmieniana jest historia. Ma to odniesienie do słów Papieża Franciszka, podczas wizyty w Sarajewie, który stwierdził, że pamięć należy wytrzeć, a oznacza to działania zmierzające do wynarodowienia w celu ukrycia prawdy historycznej i kradzieży ziemi kryte przez oszustwa w Bankach i windykacje, dokonywane przez stosowanie podwójnego prawa, czyli oszustwa krytego przez kościół, zmierzający do Jednej Religii, pozorującej chrześcijaństwo. Następstwem tego byłoby powtórzenie historii Zakonu Krzyżackiego, przez Papieża Franciszka i Kościół Katolicki, który zostałby instytucją świecką. Na czele takiej instytucji stanąłby Lider Światowy, jako osoba z Niemiec, będąca mężem mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, z którą mają różne osoby dzieci, z jej gwałtu. Spowodowało by to uzurpowanie sobie prawa do tronu Rosji i Polski w celu zakończenia wojny religijnej określonej przez Papieża jako wojna w kawałkach. Następuje przejście na Elbląg, gdzie podstawiono Mariana Kawałkowskiego pod Mariana Bochyńskiego i jego pierwszą żonę Bożeną i drugą żonę Grażynę Harytoniuk w celu podstawienia ich danych pod moją rodzinę i rodziny funkcyjne w przeszłości. Powodem było połączenie ich rodziny z moim byłym mężem, który oddał swoją tożsamość dla służb na nazwisko Dariusz Piórecki, aby mogły dokonać oszustw i podmiany mojej rodziny dla Kanclerz Niemiec na nazwisko Kaźmierczak , które to dane podstawiono pod mój PESEL i pod moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską. Moja siostra Beata, wykorzystała moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz na dorobione dla Torunia w sprawie Ko 883/12 jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak oraz Jerzy Kaźmierczak podmiany przez Warszawę na Jana Kaźmierczak, aby pobrać pieniądze na budowę Lotniska w Modlinie wykorzystując powiększenie pasu startowego w Kielcach dla Sołowiowa, aby przejść na fałszywych Romanow z Hiszpanii .

Są cztery rodzaje pluralizmu ;

-jako pogląd z dziedziny metafizyki,

-jako doktryna polityczna pozwala stworzenie swobodnego ujawniania różnych opinii dotyczących życia zbiorowego i hamuje rozbieżne interesy w celu zaspakajania potrzeb,

-jako zespół zasad i rozwiązań ustrojowych w tym wolność słowa i druku

-jako teoria socjologiczna, która głosi, że w państwach demokratyczno liberalnych zastępuje równoważenie się konkurujących interesów grupowych.

Teoria socjologiczna jest stosowana w sprawie sądowej w Toruniu IIK 164/11 w dodatku stosowane jest tam podwójne prawo. Teoria socjologiczna wskazuje na dominacje elit władzy korporacyjnej, wojskowej i funkcjonariuszy administracji. Zastosowana jest niewidzialna „władza ekspertów” i biurokracji w celu ukrycia skoncentrowanej własności wielkiego kapitału, jaki zdobyto przez grabież naszego mienia i obarczenie podatkami moich rodziców potajemnie, przy jednoczesnej grabieży mienia i podmiany rodziny, co jest ukryte przez rozliczenia eksperckie. Odniesienie się według tłumaczenia w mediach Papieża do pluralizmu według dziedziny metafizyki, jako poglądu, może odnosić się do wspólnego tworzenia jednego bytu, gdzie jednostka jest odrębną istotą mającą prawo do własnego sposobu myślenia. Jednakże każdy z tych sposobów mimo wolności słowa, nie jest potraktowany zgodnie z prawem, gdyż nie miało by miejsca badanie psychiatryczne, które jest potrzebne dla elit niewidzialnej władzy, w celu ukrycia mordów z przeszłości. Wytarcie pamięci może być jedynie tłumaczone jako wytarcie prawdy historycznej, co wiąże się z próbą ingerencji medycznej, w celu wytarcia pamięci czyli okaleczenia, aby podmienić tożsamość.Przykładem może być amnezja taka jaką miał żołnierz odnaleziony w Tatrach. Pomocą do podmiany rodziny może być TVP, przez poszukiwanie zaginionych osób ogłaszane w programach TVP , co może być przygotowane do podstawienia fałszywej rodziny, która nią nie jest. Już dla mnie MSW podstawiło akta osoby zaginionej, co zostało tak ujęte w piśmie do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ludzie niepokorni według władzy, czyli ci, którzy nie godzą się na oszustwa, mieli być eliminowani, aby uzyskać efekt pozornego Ładu Światowego bez Boga. Pismo Święte nazywa stan obecny, jako czas w którym będą pozorować dzieła Boże i cuda, aby zwieść jeśli to możliwe i wybranych.

W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzone były sprawy przez Niemieckiego Okupanta w celu podmiany dziedzictwa mojej babci na dziadka i podmiany spraw dotyczących prowadzonych między Ernestem Bochyńskim a Brunonem Bochyńskim, na sprawy sporne z Wrońskimi, którzy nie mieli żadnych praw. Podstawiono tereny Pruszkowa, gdzie umieszczono dane mojej babci. Celem było przejście na Kolej Warszawsko-Wiedeńską, oraz w okresie międzywojennym przejście na przemysł metalurgiczny, aby przejść na Centralny Okręg Przemysłowy. Wykorzystano do tego zakup GBC Centrostal Bydgoszcz przez obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przechodząc na Ukrainę na DOMSTAL, aby ukryć zawłaszczone w PRL Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki. Następnie dochodzi do przejścia na porozumienie początkowo z Francją i USA na dostawy śmigłowców, które są rekompensatą za niesprzedane Mistrale z Francji do Rosji i przejście na Turcję, aby przypisać się do majątku brata cara Tytusowicza Romanowa. Przemysł jest kryty innymi przedsięwzięciami w celu ukrycia wyprowadzenia mienia. Wykorzystano zakłady lotnicze w Mielcu, gdzie zaplanowano zawłaszczenie mienia dla fałszywych spadkobierców. W tym celu syn Pana Stanisława Pikula miał stworzyć transport powietrzny jako taksówki. Ukryte miało to być przez Francję, gdzie jest rodzina Piotra Idziak, kuzyna Sławomira Idziak , co ma połączenie z TVP , po czym następuje przejście na Turcję w celu finansowania inwestycji z depozytów Tyrowicza Romanowa. W tym celu ma nastąpić połączenie poprzez korporację do budowy gazociągu z Rosji przez Turcję i Grecję łącząc kapitałowo przez fałszywych spadkobierców, którzy są promowani przez biznesmenów, którzy piorą kradzione pieniądze. Dokonano połączenia Fundacji Hr. Potockiego z majątkiem Tytusowicza Romanowa jako Tytusa Bej Bochyńskiego, przez podstawionego za niego pana Potockiego przez Kościół Katolicki, który ukrył kradzież złota w Gdańsku podczas Powstania Kościuszkowskiego, a należącego do Tytusowicza Romanowa zwanego Tytus Bej Bocheński.

Poprzez koncern DAEWOO połączono działania kapitałowo z Koreą przez program Bankowy Eneko, łącząc z Kościołem, oraz z Pałacem w Sosnowicy. Połączono finansowanie z Lutrią pod Lozanną w Szwajcarii, gdzie sprzedawano kradzione obrazy naszej rodziny, na finansowanie projektów, czyli tam gdzie ma buro były nasz Pełnomocnik dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz. Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską połączono z Owocarnią i podstawiono pod Kluczkowice, aby zawłaszczyć herb mojego dziadka Rawicz i podstawić dla Podczaskich będących herbu Rola, i w ten sposób ukryć wprowadzane mienie i ukryć podmianę rodziny w Kluczkowicach i Opolu Lubelskim.

W rozmowie w Salonie Rollsroys, wojskowy znajomy pana Pikul określił, że zostały w zamian za zawłaszczony przez Niemcy stary samochód mojego dziadka, wydane dwa nowe samochody tej marki. W Polsce niewiele osób miało taki samochód, co dowodzi, że podstawiono fałszywego Egona Scheiblera, który udawał spadkobiercę mojej rodziny pod którego podstawiono Alicję Idziak córkę mojej siostry i jej syna Jakuba Idziaka z ojca Lewandowskiego. Dzieje się to wszystko przez wypłatę na fałszywe dane odszkodowań przez Ubezpieczalnie w tym w Łodzi na A Egon, gdzie jest właścicielem Marzena Kaźmierczak. Egona podstawiono pod Karola Schreibera i pod niego Karola Jacka a jego dane są kreowane do Jacka Aksana pod Australię z żoną Renata z Krakowa oraz jego drugie małżeństwo na Czechy.

Podstawiono agentów pod nazwisko Schreiber następnie podstawiono ich pod nazwisko Hessen Darmstadt i majątek mojej rodziny w Niemczech. Dlatego moje dane są przenoszone na Łódź do fałszywych windykacji. Adres jaki wykazano w korespondencji do mnie z IPN, nie był moim adresem zamieszkania ani zameldowania, ale jedynie adresem do korespondencji, i nie powinien znajdować się wewnątrz listu z IPN. Dokonano podstawienia mojej osoby pod adres teściów, aby doprowadzić do windykacji spółek męża pozorując, że nie żyjemy i zamieniając mojego męża nazwisko na pisane przez „ż” jako Jerzy Każmierczyk w celu ukrycia informacji , że podmieniono Stanisława Pikul z zarządu, w dodatku, gdy nawet nie został zatrudniony, a zamieniono go na właściciela Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu finansowania dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, którego stopień wojskowy Sąd ma obowiązek odtajnić. Dowodzi to, że zamieniono ich na spadkobierców co jest przestępstwem. Pan Pikul przysł do mnie na adres teściów pustą kartkę.

Aby ukryć matactwa Prokuratury w Toruniu, miała nastąpić mistyfikacja przez osoby udające spadkobierców. Zamierzała przyjechać Ewa Eugster do Polski, co mogło posłużyć do pozorowania składania zeznań do sprawy Sądu Okręgowego sygnatura akt IIK 164/11 w celu podmiany moich zeznań, które Sąd bezprawnie wyłączył w Toruniu, a gdzie zeznałam, że Jezus Chrystus mnie uleczył. Celem jest dorobieni dla mnie uszkodzenia ciała i choroby psychicznej. Już w Szwajcarii pani Ewa Eugster prosiła, abym szukała jej adresów, gdyż miała pracować jak Pedikiurzystka w Zakładach Psychiatrycznych. Celem tego było upozowanie dla mnie choroby, gdyż ona była pacjentem Szpitala Psychiatrycznego w Szwajcarii z powodu silnego bólu w kręgosłupie, co planowano zamienić dla mnie czyli mnie okaleczyć według przesłuchania 1Ds 1001/14 co jest oszustwem a jest próbą wprowadzenie mojej siostry za mnie przez służby rosyjskie przy akceptacji Kościoła Katolickiego. Ewę Eugster określono w Polsce , że jest panią Pułkownik Wywiadu, a w Szwajcarii jedna z osób nawała ją panią Doktor. Dowodzi to, że może być ona wykorzystywana do podmiany na naszego spadkobiercę, po nas żyjących. Jej akta miały być wykorzystane do podmiany na moje dla Zdzisławy Lewandowskie , która miała problemy z kręgosłupem po ugryzieniukleszcza, aby zamienićbadania DNA jakie miała w Poznaniu po raz drugi po latach, na badanie kleszcza Pani Lewandowskiej. Celem jest podmiana mojej rodziny przez akta medyczne i zastosowanie praktyk NKWD, i podstawienie na nasze miejsce agentów czyli fałszywych spadkobierców jakfałszywychScheiblerów i i innych osób. Podstawiono Emilii Muller , wnuczkę Ewy Eugster, której córkę podstawiono pod spółkę Meron Miller, w celu windykacji depozytów przez podstawienie pod Bank w Szwajcarii , gdzie ona pracuje w Banku UBS i Credit Suisse. Po przyjeździe Ewy Eugster ze Szwajcarii, miała przyjechać do Polski w drugim terminie, moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska z Irlandii, gdyż dorobiono nam innych ojców, co jest uwłaczeniem godności naszych rodziców. Beacie podstawiono moje dane i zmieniono literkę na „A” przy nazwisku wpisując jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby pozorowała żonę mojego męża, któremu Sąd dorobił fałszywe akta psychiatryczne.

Wszystkie sprawy są pozorowane jak również i to, że obecnie muszą te osoby według kabały, pozorować mnie oraz to, że zrobiłam porządki i skosiłam trawę na nieruchomości ul Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Porządkowanie przeze mnie i męża nieruchomości miało być przypisane mojej siostrze, która miała się pojawić w czasie gdy będziemy w Toruniu w celu upozorowania , że ona jest właścicielem nieruchomości, przy czym wykorzystuje moje dane osobowe, gdyż na mnie wpisano nieruchomość.

Dowodem na udostępnienie dla Ewy Eugster depozytów mojej rodziny, były przyniesione ikony z depozytów carskich, które dała mi do ręki w Szwajcarii, co było celowe z powodu chęci uzyskania odcisków palców, aby upozorować dla banku przekazanie depozytów, które następnie bank przekazał fałszywym naszym spadkobiercom, po nas żyjących.

W tym samym czasie pan Marian Budka z Kazimierzem Bania, upozorowali naszą śmierć wykorzystując, mój akt urodzenia, o który mnie prosił, abym przesłała, co uczyniłam e-mailem, i już dziś wiem, że w ten sposób zrobiono sposób kolejny dział spadku po nas, o czym wiedziała moje siostra, i nie sprzeciwiła się temu. Do depozytów miał dostęp oficer szwajcarski pan Lejman, którego poznaliśmy a przedstawiono nam go pod innym nazwiskiem. Do depozytów miał również dostęp były nasz pełnomocnik pan Kazimierz Bania. Współpracował on z Rosją i z Monako, gdzie znajduje się siedem zamków carskich, które przewidziano w pierwszej kolejności do zwrotu, a które znalazły się w rękach pana Kazimierza Bani pracującego dla Władimira Putina i pana Miedwiediewa, któremu udostępnił moje DNA pan Kazimierz Bania, który potwierdził moje pochodzenie w Rosji. Ponadto potwierdzi fakt, że Służby Rosyjskie skrupulatnie spisały cały carski majątek na całej ziemi, gdyż władze komunistyczne zrzekły się praw do majątku carskiego i wydały takie polecenie służbom rosyjskim. Doszło do próby podmiany agenta Marii Romanow w Hiszpanii pod moją rodzinę, podmieniając ich na apartamencie w Warszawie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który jest obecnie kontrolowany przez Policję Polską. Dane mojej mamy zostały podmienione na Jadwiga, mimo sprostowania tak wykorzystane, w sprawie INs 395/10 drobionej jako spis z inwentarza do sprawy INs 426/10, czyli zrobiono dwie sprawy, aby wykreować dla mamy innego mężczyznę, co jest plugastwem i hańbą.

Moje dane są w tym celu wykorzystywane dla PiS i Kościoła , gdyż mnie również „przez pomyłkę” podmieniono na Jadwigę w Sądzie. Z tego powodu ożywiono moich rodziców, i powielono, aby powtórnie przypisać im długi i dorobić fałszywe linie genealogiczne przez prowadzenie windykacji na dorobione tożsamości. W tym celu wykorzystywana jest cała rodzina, aby dorobić kolejne windykacje. Za mnie ktoś inny się podaje i korzysta z moich danych osobowych zadłużając mnie i mojego męża. Nie miałam prawa do korzystania z abonamentu, a jednocześnie inni mnie zadłużali, w czasie gdy mnie odmówiono nawet za abonament na małą kwotę na telefon Komórkowy, gdy nie miałam długów, a jedynie miałam mandat nie zapłacony a wpisany na moją córkę Martę w Urzędzie Skarbowym, co jest kolejnym dowodem , że zrobiono na mnie dział spadku podstawiając Martę Cybulską siostrę mojego męża pozorującą, że rodzina moich teściów państwo Kaźmierczyk mieli nazwisko moje rodowe jako Bocheńscy, aby ich nieświadomość wykorzystać do krycia kradzieży komunistycznych i obecnych w demokracji wraz z kościołami.

Emily0476_001IMG376

Ewa Eugster                                           Beata Idziak

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s