Koniec Czasu

Starachowice 01.08.2015
dotyczy 31.07.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk716-10 i nasze dziedzictwo-33
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Nasze pisma wykazują zależności i fakty oraz działania obecnego rządu zmierzające do wojny przeciwko chrześcijaństwu pod szyldami chrześcijaństwa. Jeden jest sędzia Bóg i On bada zamiary serca. Pochodzę z prastarego rodu co ma znaczenie, gdyż nasze działanie ma celu dojście do prawdy i ochronę życia naszych rodzin w czasach obecnych czyli ostatecznych.

Pismo Święte mówi o obecnym społeczeństwie i sposobach pomocy, które są sprzeczne z pojęciem praworządności.

Księga Izajasza 64,5

„My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście a nasze winy poniosły nas jak wiatr”

Księga Daniela 10,20a-21;11,1

„I powiedział: czy wiesz dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w księdze prawdy. Teraz znów muszę walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała (11- Biblia Rosyjska), który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona”

W tym miejscu brakuje tu zapisu, który znajduje się w Biblii rosyjskiej jako koniec czasu. Próbowano to ukryć w tłumaczeniu polskim aby zamienić księcia Michała jako Anioła na księcia Michała jako człowieka. W tym celu ukradli mi syna Michała Pióreckiego. Wpisano przez pocztę 11 na mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1 jest obrotem w systemie bankowym i pocztowym oraz ZUS i US połaczonym z Bankiem Watykańskim, który kreuje fałszywe tożsamości dla Nowego Ładu w celu zawrócenia historii aby doprowadzić do zamiany Dariusza Meda na Dariusza Pióreckiego. Odpowiednikiem tego jest zamiana Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego w Sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11, i dorobienie akt psychiatrycznych aby ukryć podmianę. Celem było pozbawienie kościoła mocy, przez posługiwanie się kradzionymi pieniędzmi aby kościół był obłożony klątwą a dzieci wydane na śmierć. Zabranie pieniędzy wierzącym i opłacanie ich za donosicielstwo do Policji na ich rodziców jako zarobkowanie powoduje zabicie ducha w narodzie. Celem było pozbawienie ludzi skuteczności modlitwy i zatarcie śladów po chrześcijaństwie. Zamierzano oszukać Św. Michała aby Bóg odwrócił się od ludu Judy aby papież mógł zbliżyć się do Arki Przymierza do której nikt nie może się zbliżyć. Celem jest wykorzystanie Arki do celów pogańskich kultu Dagona aby Antychryst zasiadł w Świątyni Pańskiej w Jerozolimie. Podmian moich rodziców pod prawidłowym moim Pesel świadczy o dokonaniu przez Urząd Miasta Starachowice fałszywych małżeństw i rozwodów na fikcyjne dane wprowadzane wstecz po śmierci ludzi aby nikt nie mógł się obronić. System jest tak skonstruowany aby wprowadzić w błąd ludzi wydając im dokumenty z błędnymi danymi pozorując prawidłowość. Szkolenia pracowników powodują uczenie wzbudzania zaufania aby oszukać społeczeństwo.

Watykan kreuje fałszywe dane wykorzystując Sąd w Toruniu do zatwierdzenia tych oszustw. Dokonano podstawienia papieża Franciszka pod księcia Franciszka Bochyńskiego zamordowanego i zastąpionego przez lewitę ślepego Franciszka Bochyńskiego w Starachowicach aby odnieść się do Heli , który dopuścił do wydania Arki Przymierza do bitwy bez zgody Boga co spowodowało umieszczenie jej w świątyni Dagona. W Sądzie Rejonowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11 podmieniono rodzinę i podstawiono akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wystawione dla SOF-ART Sp. z o.o. pod dostawy z Turcji aby zamienić dostawy tkanin na koce dla wojska , więzień w celu ukrycia finansowania wojny przeciwko Państwu Islamskiemu przez Watykan wykorzystujący depozyty carskie i zapisy Pisma Świętego jako oznaczenia czasu.

Doszło do zamiany papieża Franciszka na Dariusza Meda, który miał się opiekować księciem Michałem Pióreckim , którego porwano pozorując zapis biblijny o porwaniu przez Boga dziecka do Tronu Boga zamieniając to na Watykan. Połączono Michałów w Starachowicach zamieniony przez kolejkę z PESA na Michałków aby połączyć z Ukrainą i Michałkowem koło Tarnopola w celu przejścia na stary ród wymieniany w źródłach.

Wydawani są ludzie dla danych osobowych i zabijani, aby ukryć kradzież w systemie bankowym. Kapłani i nawróceni przestępcy wydają chrześcijan bo są uczciwi i p0rzeszkadzają w kradzieży pieniędzy i wprowadzeniu Nowego Ładu boga Dagona. Aby wypełniły się słowa Biblii wszyscy głoszą Jezusa Chrystusa nawet wyznawcy Dagona pozorując wiarę aby przyspieszyć czas. Z tego powodu rozdawane są biblie. Ukryto odpowiedzialność papieża za porwanie dzieci przez werset6y biblijne o porwaniu dziecka do tronu Boga zamieniając na Kościół. Zamierzano przez Toruń wprowadzić jedną religię. W tym celu Biblia Katolicka i Protestancka nie wykazują zapisu w przeciwieństwie do rosyjskiej, że jest to kres czasu. Oznacza to, ze działanie Radia Maryja i Jasnej Góry zmierzało do zamiany chrześcijaństwa w jedną religię odwołując się do kalendarza Majów zamiast Pisma Świętego. Dowodzi to, że organizowane modlitwy i pielgrzymki nie mają mocy, gdyż kapłani odwracają modlitwy w celu odwrócenia oblicza Boga od Judy, aby papież mógł zbliżyć się do Arki Przymierza w celu podmiany kultu na Dagona, aby Antychryst zasiadł w Świątyni Pańskiej w Jerozolimie. Papież swoim działaniem doprowadził do grzechu dzieci i nasze rodziny w celu zlikwidowania ich w zakładach psychiatrycznych aby nikt się nie modlił szczerze w celu odwrócenia oblicza Boga. System bankowy w Polsce i na świecie jest połączony z systemem Banku Watykańskiego z podmienionymi danymi osobowymi co oznacza odpowiedzialność papieża za plan wymordowania Polaków i ich przetrzymywania w wiezienia w celu ukrycia wykorzystania ich danych osobowych do kradzieży pieniędzy. Elektroniczne systemy miał doprowadzić do utraty prawdziwych danych osobowych całych rodzin w celu ich podmiany na wojsko. Podmieniane są osoby przy zachowaniu PESEL przez pomyłki pisarskie oraz nazwiska rodziców. Wykorzystywane są imiona wpisując różne nazwiska , gdyż podstawiono inne osoby przez podmianę ich rodziców i dziadków. W mediach w filmie Piąty Element przedstawiono broń jako cztery kamienie nie odnosząc się do zapisu w biblii, gdyż są to cztery linie przodków, wyrytych na kamieniach, gdyż sprawdzając swoich rodziców i dziadków chrześcijanie są wstanie wykazać podmianę aktów oskarżenia przez Policję. Jest to zastosowane w Toruniu. Zakon Templariuszy zarządza finansami Banku Rezerw Federalnych w USA oraz UBS i Banku Światowego co jest połączone z Bankiem Watykańskim. Wypłacane są pieniądze z carskich depozytów dla komunistów pozorując w systemie moją i męża Jerzego Kaźmierczyk śmierć podstawiając Dariusza Pióreckiego, którego również uśmiercono zastępując papieżem, który opiekuje się Michałem Pióreckim zastępując nim księcia Michała czyli anioła w celu upozorowania biblii. Koniec czasów miał być zamieniony przez początek nowego ładu. Działania sądu w Toruniu miały ukryć udział papieża w kradzieży pieniędzy przez Zakon Templariuszy czyli Gminę Żydowską. Urząd Miasta wydział meldunkowy wydaje dokumenty, które zawierają błędne zapisy, gdzie widnieje nazwisko matki bez nazwiska ojca w celu odczytania , że jest ono takie same. Wynika z tego, że nazwisko z domu matki jest kreowane na nazwisko męża, aby cofnąć czas w systemie. Podmieniani są rodzice danej osoby przy zachowaniu tego samego numeru PESEL. Powoduje to likwidację takiej osoby i zastąpienie jej przez wojsko. Masowe groby studentów odnajdywane oraz skupiska martwych osób są dowodem na podmianę danych osobowych. Wiara w Kościele Katolickim i innych kościołach miała sprowadzać się do terapii zajęciowej jako nabożeństwo co jest widoczne w zakładzie psychiatrycznym. Pokój zawarty w Jerozolimie promowany przez papieża Franciszka miał doprowadzić do wprowadzenia na tron Antychrysta obok Arki Przymierza co jest opisane w biblii. Zamierzano powtórzyć historię aby Bóg odwrócił swoje oblicze od narodu Judy. Bank Watykański wprowadził dwoje moich skradzionych dzieci Michała Pióreckiego i Annę Piórecką w celu podmiany moich trojga dzieci w celu podstawienia na moje mieszkanie panią Wiesławy Główki komunistów. Miała nastąpić likwidacja trójki moich dzieci i naszych rodzin, aby zginęły bez wiary, bo bez wiary podobać Bogu się nie można. Postępowanie Sądu w Toruniu i Radia Maryja i Jasnej Góry jest dowodem podmiany mojej rodziny i posługiwania się przez papieża kradzionymi carskimi pieniędzmi w celu ukrycia zamiaru zamiany religii chrześcijańskiej na pogańską jako kres czasu, który zamierzano przyspieszyć aby zastąpić nas żyjących dziećmi wstawionymi w systemie watykańskim, bez wiary w celu odwrócenia oblicza Boga. Społeczeństwo jest trenowane jak zwierzęta w celu wytworzenia zachowań i reakcji sprzecznych z zasadami społeczeństwa chrześcijańskiego aby odwrócić oblicze Boga. Czesław Daleszak określił, że Bóg śpi. Powodem tego jest działanie kościoła, który odwraca modlitwy, aby nie wyszła kradzież dzieci i pieniędzy carskich przez księży. Przykładem odwrócenia się Boga od ludu jest pierwsza księga Samuela rozdział 4. Próbowano doprowadzić do zatwardziałości serc i braku posłuszeństwa ludu Bożego względem Boga, aby przez kult pieniądza doprowadzić do znieczulenia społeczeństwa. Celem jest zawłaszczenie Arki Przymierza i wykorzystania jej dla Antychrysta. Powodem tego jest to, że nikt nie może obecnie zbliżyć się do Arki Przymierza. Z tego powodu jest plan zamachu na nasze życie, aby przez wykorzystanie nieznajomości rzeczy wykorzystać Sędziego Wojciecha Pruss w celu wprowadzenia fałszywych danych przygotowanych przez Kościół Katolicki. Takie działanie Kościoła wynika z faktu, ukrycia się dużej ilości oficerów SS w kościele, którzy zamierzali dokończyć plan Adolfa Hitlera aby utworzyć tysiącletnią III Rzeszę, aby zastąpić tysiącletnie królestwo jakie ma nastąpić. Jest to plan stworzenia niewolników ze społeczeństwa. Pismo Święte opisuje ten czas, że ludzie będą mdleć z trwogi w obliczu wydarzeń jakie nadejdą na świat. Papież Franciszek do chwili wizyty w Polsce ma obowiązek oddać skradzione moje dzieci i ujawnić z wnuki z carskim DNA mojej rodziny. Sprawa w Toruniu IIK 164/11 z powództwa Skarbu Państwa w której ujawniono Bohdana Żakiewicza przeciwko mojemu mężowi jest dowodem , że papież Franciszek jest odpowiedzialny za Bank Watykański, który dokonał reformy wprowadzając fałszywych spadkobierców rodziny carskiej i podmieniając moją rodzinę. Według Sądu Biskupiego w Radomiu, który wydal nam dekret, dotyczący mojej carskiej rodziny i księży katolickich, że podlegają pod Sąd Świecki. Sąd w Toruniu z tego powodu ma obowiązek aresztować papieża, który doprowadził do sfałszowania danych w celu wyprowadzenia carski8ch pieniędzy , gdyż podlega w Polsce prawu świeckiemu , a Watykan posiada prawdziwe dane mojej rodziny, które ukrył wprowadził fałszerstwa, które wprowadzono do polskiego systemu bankowego w Szwajcarii i innych.

Transakcje przeprowadzane są przez Marmoroc-Polska sp. z o,o, który wykorzystuje takie fałszywe dane w celu finansowania wojny. W tym celu aby ukryć kradzież przez kościół zamieniono system na windykacyjny co jest sprzeczne z chrześcijaństwem. Takie działanie doprowadziło do blokady wszelkich środków finansowych dla chrześcijan, którzy po wprowadzeniu czipów zostaliby bez środków do życia, gdyż kto inny by dysponował ich pieniędzmi. Działanie kościołów jest skierowane do zniszczenia wiary i całych rodzin chrześcijańskich co jest sprzeczne z chrześcijaństwem, gdyż bez błogosławieństwa Jezusa Chrystusa działanie to zmierza do samozagłady.

Pozbawiono mnie możliwości przyjazdu na ślub do dziecka a obecnie wyjazdu na pogrzeb dwojga dzieci bliźniaków, które przedwcześnie urodziła synowa. Być może żyją i papież ma je w dyspozycji, gdyż pozwala na to technika. Jeśli tak jest kościół katolicki wchodzi pod przekleństwo Boże, gdyż nastąpiło powtórzenie historii, gdy mnie skradziono dzieci po urodzeniu, które dziś są w ręku kościoła. Życie jest skarbem, a środki potrzebne są do życia. Papież jest obłożony klątwą mojego najstarszego rodu Rurykowiczów w linii cesarskiej Dawida do czasu zwrotu dzieci i wnuków i przywrócenia godności moich rodziców dziadków i pradziadków i całej pozostałej rodziny.

Przed telefonem przyniesiono dwie koperty z Urzędu Miasta Starachowice, które nie odebrałam co oznacza, że już przygotowano dział spadku i powielono koperty w tym celu, symbolicznie na dwie zmarłe osoby pod moje wnuczki, podstawiając moje dane w dwóch kopertach, jako dwie osoby co mi pokazano w Księgach Wieczystych przy działce, gdzie się wpisała Helena Surma i Urząd Miasta bezprawnie. Dwie koperty z jednakowymi nazwiskami z tego samego miejsca od tej samej osoby to wytworzenie do Ksiąg Wieczystych, podwójnej tożsamości, dla dwóch osób na jednakowe nazwisko w celu kradzieży pieniędzy przez dorabiane na carskim mieniu podatków dla ukrycia Kulczyka, który był agentem podstawionym pod carskie mienie a jego zięć jest fałszywym spadkobiercom po Lubomirskich, być może to jemu oddano jedną z skradzionych dzieci po urodzeniu mojego syna, pozorując przedwczesny poród. Dorobiono długi przez oszustów Urzędu Miasta, którzy doprowadzają do śmierci ludzi niewinnych dla zysku pod działy spadku, aby uzyskać dane osobowe a co znaczy, że papież i Urząd Miasta Starachowice doprowadzili do działu spadku, co skutkuje śmiercią dwojga dzieci w systemie, które ukryto żywe.

Pani Premier Ewa Kopacz zawiozła do papieża Franciszka prezent talerz i jabłonkę co oznacza, że było to zaplanowane. Dowodzi to, że podstawiono dzieci pod dział spadku pana Jana Kulczyk, co zostało ukryte w Szwajcarii i na Ukrainie. Doszło do powtórzenia historii z kradzieżą moich dzieci.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s