Przywrócenie kontroli nad firmami

Starachowice 14.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali;
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa Starachowice

Z powodu prowadzenia spraw poza naszą kontrolą z naszego powództwa, żądamy przywrócenia faktycznego kontroli dla nas, nad firmami męża oraz obecnie jak już wniosłam nad moją nową nie rozpoczętą jeszcze firmą ”Imperator Romanow” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i naprawienia szkód. W związku z incydentem jaki zaszedł w Starachowicach, mianowicie doszło do zmataczenia wniosku o przywrócenie utraconej kontroli na spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk przez Prokuraturę i Policję, co doprowadziło w Toruniu do złożenia fałszywych zeznań przez świadków w sprawie SO Toruń, gdzie mąż Jerzy Kaźmierczyk został oskarżony pozorując sprawę o MERTON SA a prowadzoną przez fałszywych spadkobierców, na żyjącym spadkodawcy, przez wytworzonych w Starachowicach spadkobierców. Zostało to ukryte przez podmianę danych osobowych i fałszywe opinie psychiatryczne w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 i matactwo na nieruchomości ul. Nad Kamienną w sprawie sygnatura akt INs 9565/09 i sygnatura akt INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon.

W wyniku tych spraw podważono, niezgodnie z prawem, przez fałszywe zeznania pana Waldemara Maksalon, prawo nabyte przez moją mamę Filomenę Jadwigę Mazurek, do nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, w Starachowicach do której zostało przekazane prawo użyczenia do bezpłatnego korzystania z nieruchomości, dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i jego spółek.

W wyniku tych spraw według sprawy w Sądzie i informacji Adama Kluska, cała rodzina państwa Maksalon zrzekła się na moją rzecz prawa do nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 ale podmieniono moje dane osobowe na pisane przez „a” „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak za mnie. Działania takie doprowadziły do podstawienia oficjalnej córki Edyty Maksalon, Zuzanny Maksalon a wnuczki Waldemara Maksalon, za spadkobiercę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby móc wykonać czynności finansowe wykorzystując umowę użyczenia bezpłatnego nieruchomości do mojej mamy dla Jerzego Kaźmierczyk, jaką złożył w Zakładzie Energetyki w Skarżysku Kamiennej. Umowę tą połączono z adresem ul. Nad Kamienną 25 i ul. Radomska 29 oraz umową telekomunikacyjną z Orange, łącząc wszystko z spółką Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Działania pana Waldemara Maksalon i innych podających się za spadkobierców po moim żyjącym mężu doprowadziły do zadłużenia nieprowadzących żadnych operacji finansowych firm Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz SOF-ART Sp. z o.o. oraz czynną firmę APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii do której mąż nie ma również dostępu. Powielono dane na nieruchomościach przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Starachowice, który wytworzył fałszywe opinie psychiatryczne, aby ukryć kradzież i finansowanie SSE Starachowice. Podmiana sprawy sporu kompetencyjnego między Sądami w Starachowicach sprawa sygnatura akt IIK 180/15 na zaskarżenie prywatne SR Toruń sygnatura akt IIK 467/15 pana Pawła Krzymowskiego w Toruniu świadka w sprawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 z zaskarżenia Skarbu Państwa o roszczenie 300,-tysięcy złotych świadczy, że świadkowie z sprawie w Toruniu są pracownikami służb wojskowych , reprezentujących Skarb Państwa, a są wykreowani przez Starachowice. W Toruniu dokonano kradzieży mojego Oświadczenia deklarowania przekazania nieruchomości po rodzicach w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa w celu zwolnienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z kolejnej sprawy ponownie prowadzonej w zakresie faktury 300.000 złotych na rzecz METRON SA, co zostało odwrotnie użyte dla oszustw na moich nieruchomościach. Na jednej z nich pan Waldemar Maksalon zamierzał powtórnie dokonać eksmisji przy jednoczesnym zrzeczeniu się na moją rzecz praw do nieruchomości do których nie miał prawa, a mimo to jest to objęte powagą spraw osądzonych. Podmienił moją tożsamość pozorując inną osobę, gdyż Państwo Maksalon nie mieli praw do nieruchomości a próbowali to ukryć ponieważ pobrał milionowy kredyt na fałszywe dane osobowe moje i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, starając się ukryć to przez podstawienie byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski za spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk. Wartość pożyczek pobranych przez Waldemara Maksalon określona została w Sądzie jako niebezpieczna dla ekonomi kraju, a ukryta miała zostać przez złożenie wniosku w Starachowicach sygnatura akt IIK 180/15 i przesłanego do Toruniu tam przybierając sygnaturę akt II K 467/15 , złożonego przez Pawła Krzymowskiego na fałszywe dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzy Kaźmierczyk, aby upozorować inną żonę dla męża, na którą dokonuje się fałszywych zadłużań na fikcyjne dane, co jest widoczne w przesłanej poczcie InPost jako kredyt Okay. Dokonanie przejęcia nieruchomości przez zasiedzenie uniemożliwiło dokonywanie czynności finansowych co spowodowało, że Waldemar Maksalon doprowadził do finansowania telekomunikacji, ZUS i innych przez windykacje na energię elektryczną na podstawie Umowy spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z zakładem energetycznym podstawiając wnuczkę za spadkobiercę męża Jerzego Kaźmierczyk na spółkach a swoją córkę za żonę mojego męża aby ukryć oszustwo.

Pan Bohdan Żakiewicz w przeszłości powiedział, że były u niego dwie osoby – Śliwki i obawiał się, że go zastrzelą gdy powie prawdę co oznacza, że był zastraszany i dlatego nie ujawnił prawdy co spowodowało nieprawidłowości. Podczas przesłuchania w Warszawie w sprawie do Torunia sygnatura akt IIK 164/11 oficjalnie a nie oficjalnie dorobiono sprawę na warszawę z przesłuchania świadka jako pomoc w Warszawie na sygnatura akt III Ko 1994/14 do sprawy SO Toruń podając sygnaturę Prokuratury Toruń V Ds 31/07 zamiast sprawy w Sądzie Okręgowym sygnatura akt IIK 164/11. Stwierdził, że nie podważał arystokratycznego pochodzenia moich rodziców określając, że w Sądzie nie zadano pytań jakie przekazał mój mąż do sprawy dla pana Bohdana Żakiewicz, które okazał mój mąż. Z rozmowy wynikało, że pytania były zmienione na sprawie, co oznacza podmianę akt przez osoby trzecie. Nadto stwierdził, że w banku UBS w Polsce dyrektorem jest książę Krzysztof Radziwiłł. Jest to dowodem, że dokonano podmiany rodzin i oznacza podstawienie fałszywego spadkobiercy o imieniu Krzysztof do spółki SOF-ART Sp. z o.o. gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców, po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podmieniając ich do spółki APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, co jest prawnie niemożliwe i podstawiono Adama Pióreckiego mojego syna z pierwszego małżeństwa, który zmieniał nazwisko na Kornaszewski oraz Adama Kaźmierczyk, syna z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, jako spadkobierców pozorując jedną osobę i podstawiając na adres ul. Nad Kamienną 25, Adama Klusek oraz Adama Jakubczyk brata Ewy Eugster. Sądy Polskie wytwarzały sprawy karne podmieniając dokumenty w Szwajcarii aby ukryć kradzież pieniędzy ze spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Zamierzano podpalić dom aby pozorować odniesienie się do Pisma Świętego o Kalistas i małym domku z tym, że pozorując, że jesteśmy innymi osobami do systemów bankowych aby pobierać kredyty prze z Waldemara Maksalona i inne osoby.

Doszło do oszustwa przez Bank UBS w Szwajcarii, który współpracuje z grupą SS Zofia, która w Zakopanym i Starachowicach dokonała w czasie wojny podmiany rodziny i pracuje do dziś ukrywając się w Kościele Katolickim.

Dokonano oszustwa, gdyż grupa Zofia dokonała zabrania dziecka Krzysztofa Radziwiłł , którego nazwano Bogusław Krasuski, faktycznie z Urzędowa gmina Kraśnik natomiast po księcia Krzysztofa Radziwiłł przyjechał tłumacz z „Palace” Zakopane pan Bruno Mazurkiewicz i podstawiono w to miejsce pana Marciniak z Poznania, który w czasie wojny mieszkał u państwa Mazurkiewicz w Urzędowie. W Starachowicach podstawiono w to miejsce lekarz Annę Marciniak- Życińską z domu Sołtys, która zmarła i podstawiono ją do mojej sprawy w Sądzie, w której wydała zaświadczenie i wykorzystano do pozorowania działów spadku po mojej skradzionej córce Annie Marii Pióreckiej, pod którą podstawiono jej siostrę Martę Piórecką która zmieniała nazwisko na moje panieńskie Bochyńska jest panienką i nie może mieć dzieci.

W miejsce Zofii Radziwiłł z domu Zamojskiej, którą zagłodzono na śmierć, aby krew nie wołała do Boga o pomstę, podstawiono Zofię Popiel, udając, że istnieje ród wygasły, co ukryto przez Piekarnię państwa Popiel w Kielcach wprowadzając fałszywe dane do Kurozwęk koło Staszowa. Wymordowano rodzinę Radziwiłł i podstawiono komunistę Janusza Radziwiłł , który zmarł w 1986 roku co jest zbieżne ze śmiercią Józefa Światło, którego podstawiono pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i ukryto przez działania Józefa Kowalskiego. Obecnie działania wywiadu połączono z Piłą, gdzie był ośrodek badawczy samochodów STAR i kasyno oficerskie , które prowadził po wojnie Ryszard Sorge potrójny szpieg z czasów wojny , którego podstawiono pod hrabiego Plater podstawionego w miejsce mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego w banku UBS w Szwajcarii, zastąpiono przez Bruno Mazurkiewicza podstawiając jego rodzinę pod nazwisko hrabiów Tarnowskich, którym wydano miecz Paradny z Wawelu, użyty do pasowania Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

Skradziono moje dzieci i wytworzono metodą In vitro moje wnuki, które umieszczono w rodzinach królewskich i polityków aby umożliwić korzystanie z depozytów mojej rodziny podstawiając wszystkich pod dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk z Katarzyną Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, aby przejść na dane jako Katarzyna Radziwiłł w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tego powodu w 1999 roku doszło do rozwodu Jerzego Kaźmierczyk z jego pierwszą żoną, co wykorzystano aby upozorować dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk podstawionym pod śmierć mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, którego zamieniono na jego ojca Leopolda Tarnowskiego i w Szwajcarii podmieniono na króla Belgii Leopolda w celu podstawienia za spadkobiercę obecnego króla Belgii Filipa i Anny Komorowskiej pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką, podstawioną jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk na spółce APE Umwelttechnik AG od 2003 roku w Szwajcarii.

Zadrwiono sobie z Pisma Świętego pozorując postawienie szubienicy dla Mordochaja, podstawiając Angelę Merkel i rozpoczynając sprawę karną rzeczywistą aby mieć pretekst do rozpoczęcia prześladowania chrześcijan i ich monitorowania prze Czipy. Chrześcijanie mieli zostać oskarżeni o działania grupy ZOFIA formacji SS ukrytej w Kościele Katolickim. Dowodem na to jest nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie sygnatur akt IIK 164/11 i podstawienie fałszywych spadkobierców w Kurozwękach podstawiając dzieci z in vitro Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego skradzionych w 1985 i 1986 roku a podstawionych pod dzieci mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, łącząc z dziećmi z pierwszą jego żoną Katarzyną Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby rodziny królewskie na świecie podstawić pod książąt Radziwiłł, tak jak bank UBS uruchomił pieniądze dla fałszywych spadkobierców po nas żyjących. Dokonano zawłaszczenia naszych doniesień dla naszych spadkobierców i podmieniono nam tożsamość aby nas oskarżyć i skazać. W domu nad ul. Kamienna 25 przed śmiercią przyjechał i spał kilka dni były pastor Kościoła Zielonoświątkowego Karol Jacek, co zamierzano wykorzystać dla papieża Jana Pawła II, jako Karol Wojtyło, aby przyszłoroczną wizytę papieża Franciszka podstawić pod wizytę papieża Jana Pawła II w 1999 roku, gdzie dokonano działu spadku o Franciszku Janie Mazurku, którego podstawiono pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk aby przejść na byłą żonę w Ostrowcu Świętokrzyskim i dokonując powtórzenia historii, którą już przeżyliśmy. Podstawiono Magdalenę Bochyńską z Katowic pod Magdę Kozłowską chrześnicę papieża Jana Pawła II i zamieniono na Katarzynę Bochyńską, podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk. Natomiast Jerzego i Barbarę Bochyńskich podstawiono pod Bogusława i Marię Krasuskich aby ich podstawić pod Pałac w Kurozwękach bez ich wiedzy. Magda Bochyńska wyszła za mąż za Sędziego Jarczyk i mają syna Filipa pod którego podstawiono króla Belgii Filipa, aby obecnie wyjaśnić kradzież i zawłaszczenie mojej firmy „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a co jest dowodem ukrycia dokonanych w przeszłości matactw.

Doszło do próby zniszczenia nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, przez zasianie klonów, aby zniszczyły korzeniami dom i powstał las. Przywiązano części mojego namiotu do drzewa posypując prochem aby odnieść się do podmiany mojej rodziny na państwa Popiel, co symbolizować miało nasze zamordowanie, tak jak doszło do śmierci głodowej Zofii Radziwiłł, aby krew nie wołała do Boga. Przywiązywane są części drzew nadając im kierunek wzrostu w celu zniszczenia ogrodzenia, aby pozorować naturalny bieg spraw na granicy.

Działania pana Waldemara Maksalon prowadziły do zniszczenia nieruchomości w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez działy spadku po osobach żyjących. Zadrwiono sobie z moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich, których pamięć uwieczniłam i umieściłam dokumenty na stronie, którą wyłączono strona www.rodzinaromanow.wordpress.com a w drugiej www.polskaprzyszlosc.wordpress.com podstawiając obraźliwe treści, które nie usunięto do dziś kpiąc z mocy Boga. Po czym ukradziono oryginały dokumentów gdy byłam w Kielcach.

Odebraliśmy z mężem, że przeprosiny w dniu dzisiejszym przez Papieża Franciszka w imieniu Watykanu i Kościoła Katolickiego oznaczało, że miało to być początkiem zgody na czipowanie chrześcijan a było by to rozpoczęciem prześladowania chrześcijan i podmianą ich tożsamości, aby zabrać ich godność i zakazać wiary w Jezusa Chrystusa.

W świątyni nie przyjęto srebrników Judasza do skarbca, ale kupiono za te pieniądze ziemię nazywaną Polem Krwi.

Nie wyrażamy zgody na użycie naszych pieniędzy na finansowanie czipowania chrześcijan. Żądamy przewrócenia kontroli dla nas nad spółkami męża, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców przez Skarb Państwa, przy pomocy służb wojskowych, którzy już użyli naszych danych osobowych do zadłużań, bez naszej zgody i podmienili nasze tożsamości na wiele sposobów.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ; mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s