Finansowanie Mein Kampf w Szwajcarii w celu finasowania następnej wojny

Starachowice 24.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Finansowanie Mein Kampf w Polsce w celu finansowania wojny

Duchowy wzrost nie ma nic wspólnego z pozbawianiem człowieka domu wraz z jego zawartością metrykami urodzenia dzieci dokumentami tożsamości , gdyż jeśli Bóg na to pozwolił będzie na szkodę tych którzy to ukradli. Pismo Święte określa jasno grabieżco jak już przestaniesz grabić wszystko będzie tobie zagrabione. Tożsamość człowieka jest związana z jego bytem co niektórzy ludzie przekręcili , gdyż widzą jedynie zyski i pieniądze, które są oparte na grabieży mojej rodziny. Pismo Święte wyjaśnia, aby osoby które zostały powołane bez pochodzenia ze szlachetnego drzewa nie chlubiły się tym, gdyż łatwiej będzie Bogu wszczepić ponownie gałęzie , które z natury pochodzą ze szlachetnego drzewa. Dorabianie opinii psychiatrycznych świadczy o potępieniu tych, którzy to zrobili w przypadku nienaprawienia szkody. Pismo Święte mówi kto powie bratu głupi winien jest ognia piekielnego co było celem masonerii w Kościele, aby potępić wiernych. Stosowanie pozorowania w Kościele katolickim do podmiany danych osobowych w Księgach parafialnych i stosowanie błędnych danych przez Prokuraturę i Sądy jest pozorowaniem i uprawianiem kabały co jest stosowaniem czarów podlegających Świętej Inkwizycji w stosunku do księży i urzędników państwowych oraz wojska i policji, którzy narażają ludzkie życie dla osiągnięcia korzyści finansowych. Polacy zostali oszukani, gdyż uważali, że postępując uczciwie nie będą narażeni na zniszczenie co jest nieprawdą , gdyż stosowanie kabały w Sądzie miało doprowadzić Naród Polski do zakładów psychiatrycznych szukając najdrobniejszych ich przewinień oraz spraw rodzinnych , które zbierała bezpieka i obecnie wykorzystuje Kościół katolicki.. Z tego powodu moje akta z IPN trafiły do pozorantów stosujących kabałę do pozorowania Bożeny Bochyńskiej, a akta bezpieki trafiły do mnie. Aby upozorować mnie na rodziny naszych oprawców za których mieliśmy być z całą rodziną skazani.

Takie działanie jest dowodem współpracy Kościoła z dawnymi strukturami SS i komunistycznymi SB co jest sprzeczne z Konstytucją, której prawa możemy wywodzić bezpośrednio zgodnie z interpretacją Trybunału Konstytucyjnego. Dowodem ukrycia oprawców jest połączenie ofiar i prześladowanych w jedną listę, aby dokonać podmiany oskarżając osoby represjonowane o zbrodnie innych. Kolejnym ukryciem było upozorowanie pojednania polsko niemieckiego co w efekcie miało służyć podmianie Niemców na Polaków w celu ukrycia finansowani „Mein Kampf” z depozytów carskich i majątku Hessen-Darmstadt w celu finansowania kolejnej wojny.

Nikt nie ma prawa przyznać się do tego co robimy jeśli nie przyznaje się do naszej rodziny w linii Dawida i Maryi matki Jezusa Chrystusa patrząc jedynie na pieniądze, które są kradzione na programy bankowe przeciw chrześcijaństwu i naszej rodzinie.

Maryja była łącznikiem starego i nowego przymierza. Jest to historia naszej rodziny, którą zamierzano sfałszować w celu nieodniesienia się do łaski Jezusa Chrystusa, a która dokonała się przez posłuszeństwo Maryi. Dokonano zastraszenia rodziny, aby ukryć prawdziwe pochodzenie moich rodziców i moje co stało się przyczyną zamordowania części mojej rodziny oraz planu zamordowania moich dzieci, aby pozostały wnuki nie mające świadomości kim są. Miały zostać potraktowane jak zwierzęta na ofiarę dla boga. Pismo Święte określa, że jest to wbrew Prawdziwemu Bogu, który nigdy nie chciał ofiar z ludzi. Aby położyć temu kres posłał swojego syna Jezusa Chrystusa na świat jako ofiarę doskonałą, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Księga Izajasza 30,1-4

Biada synom zbuntowanym!-wyrocznia Pana. Wykonują zamiary, ale nie moje, i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia, tak że dodają grzech do grzechu. Udają się podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust moich, aby się uciec pod opiekę faraona, i by się schronić w cieniu Egiptu. Lecz opieka faraona będzie dla nich zawstydzeniem, a pohańbieniem ucieczka w cień Egiptu. Bo jego książęta byli w Soan i jego posłowie doszli do Chanes. Wszyscy zawiodą się na narodzie, co będzie nieużyteczne dla nich: ani ku pomocy, ani na pożytek, tylko na wstyd, a nawet na hańbę. Wyrok na zwierzęta Negebu. Poprzez ziemię utrapienia i ucisku, lwicy i lwa ryczącego, żmii i latającego smoka, przenoszą swe bogactwa na grzebiecie osłów i swe skarby na grzbiecie wielbłądów do narodu nieużytecznego. Egipt bezskutecznie i na próżno obiecuje pomoc dlatego nazywam go tak „Rahab – bezczynny”. Teraz pójdź wypisz to na tabliczce, przy nich, i opisz to w księdze, żeby służyło na przyszłe czasy jako wieczyste świadectwo: Że jest to naród buntowniczy, synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać Prawa Pańskiego, którzy mówią do jasnowidzów: „Nie miejcie widzeń” i do proroków: <<Nie prorokujcie nam nagiej prawdy! Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie złudzenia! Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!>> Dlatego tak mówi Święty Izraela: <<Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę, a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie i na nich się oparli, dlatego występek ten stanie się dla was jakby szczeliną zwiastującą upadek, sprawiającą wygięcie na wysokim murze, którego zwalenie się następuje nagle w jednej chwili. Zawalenie to jest jak stłuczenie dzbana garncarza, rozbitego tak bezwzględnie, że w jego szczątkach nie da się znaleźć skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska, do zaczerpnięcia wody ze zbiornika>>. Albowiem tak mówi Pan Bóg Święty Izraela: <<W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli! Owszem powiedzieliście: „Nie, bo na koniach uciekniemy!”- Dobrze, uciekniecie!- „I na szybkich [wozach] pomkniemy!” – Dobrze, szybcy będą ci, którzy pogonią za wami. Tysiąc [ucieknie] przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu uciekniecie, aż zostanie z was tak mało, jak żerdź na szczycie góry i jak znak na pagórku>>. Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w nim ufają!”

Cytowane Pismo Święte jest przestrogą, gdyż Bóg nie jest mitem co próbowano wpoić wielu osobom, aby podważyć moje pochodzenie i ukryć prawdę przez upozorowanie, że Jezus Chrystus miał żonę. Jest to powodem zacierania śladów po mojej rodzinie, dla której skarbem jest wiara a dziedzictwem naród, którego zamierzano zniewolić i wyeliminować. Dla chrześcijanina jak wcześniej opisywałam nie ma Greka, ani Żyda, ani Niemca ale wszyscy są jedno. Decyzja o skierowaniu środków finansowych rodziny carskiej od Rosji nie powoduje zniszczenia Polski ale jej odbudowę, gdyż wszystko musi wrócić na swoje miejsce bez pozorowania. Do tej pory można było zaobserwować zacieranie śladów po mojej rodzinie. W tym celu wszystkie osoby podstawione pod nasze dane osobowe były łączone w jedną osobę. Oznacza to, że nie tylko połączono mnie z mamą ale również moją córkę Martę Bochyńską ze mną, oraz moją synową Lailę Kornaszewską z domu Sergiejew aby przejść a niej na Rosję i mnie tam umieścić i wiele osób podstawionych za żony mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Oznacza to, że moje dane skierowano do Rosji przez podstawienie mojej wnuczki Wiktorii córki Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak jako mojej córki podstawiając drugą żonę syna której ojciec był Rosjaninem. Jest to kolejne oszustwo, aby ominąć drogę prawdy i prawdziwą linię genealogiczną Dawida co powoduje według Pisma Świętego, że taka osoba jest wyłączona z kapłaństwa, gdyż nie może udowodnić swojego pochodzenia. Próbowano to zastąpić słowami z Pisma Świętego o duchowej rodzinie , która jest wykazana przez Jezusa Chrystusa w słowach „któż jest moją matką, siostrą , braćmi jak nie ci którzy słuchają Słowa Bożego”. Jest to obraz Kościoła chrześcijańskiego a nie ma nic wspólnego z podmianą tożsamości oraz linii genealogicznych. Takie działanie dowodzi , że każdy może przyjść do Jezusa Chrystusa i być zbawiony co oznacza rodzinę duchową, która tym bardziej opiera się na prawdzie. Wagę prawdy można zobaczyć na przykładzie Ananiasza i Safiry, którzy skłamali w celu zostawienia sobie części pieniędzy ze sprzedanej ziemi, której wcale nie musieli oddawać do Kościoła i kłamać. Kłamstwo miało służyć do przypodobania się Kościołowi za pieniądze co doprowadziło do śmierci, gdyż Ducha Świętego nie można oszukać. Pismo Święte wykazuje dobrych królów i złych, a Nowy Testament wykazuje pochodzenie Jezusa Chrystusa cielesne, należy pamiętać, że żadna jota z prawa nie przeminie. Oznacza to, że upozorowanie na linię genealogiczną Judy w celu udokumentowania pochodzenia przez oszustwo i gwałt moich dzieci w celu dorobienia DNA jest tym większym oszustwem przed Bogiem , gdyż okupionym grzechem i tragedią dzieci i całych rodzin. Jest to jawne przed Bogiem. Z tego powodu, aby ludzie mogli zachować życie konieczna jest prawda. Brak Ducha Świętego powoduje herezje i możliwość wprowadzenia nauki antychrysta, który będzie mówił wielkie rzeczy i wyniosłe przeciwko Bogu i upodobni się do sług Pańskich jak niegdyś Faryzeusze, którzy chlubili się nienagannym stylem życia i doprowadzili od ukrzyżowania Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jest to Bóg i człowiek w jednej osobie do którego nie przyznali się Żydzi, którzy dojdą do poznania prawdy i będą płakać nad tym którego przebodli.

Jezus Chrystus przyjdzie teraz jako Sędzia. Niszczenie naszej rodziny jest spowodowane odwieczną wrogością ludzi nienawidzących Boga. W tym celu dorabiane są opinie psychiatryczne i fałszowane akta w sądach i prokuraturze.

Z tego powodu odmówiono mi sprostowania protokołu sądowego w sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 67/08 po śmierci mojego taty w zakresie braku danych mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej co opisywałam w poprzednim piśmie twierdząc, że jest odniesienie jako słowo „potwierdzam” przez moją mamę w celu dorobienia dla mamy dziecka pozamałżeńskiego i podstawienia moich danych osobowych. Jest to działanie masonerii w naszych sądach na której działanie przyzwolił były prezydent Lech Kaczyński. W sprawie nie odniesiono się również do siostry Beaty Idziak odmawiając sprostowania. Celem było dorobienie panny z dzieckiem po Franciszku Bocheńskim i dorobienie dla mamy opinii psychiatrycznych. Dlatego mama nie występowała w protokole. Przerobiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurka aby pozorować , że jest Józefem Bocheńskim z matki Fogel. W tym wypadku mama występowała w fałszywych aktach jako żona Franciszka Jana Mazurka swojego ojca jako z domu Bocheńska, aby przejść na Franciszka Bocheńskiego omijając go i podstawiając fałszywe linie genealogiczne z PRL. W tym wypadku po moim ojcu przypisano moją siostrę Beatę Idziak podstawiając pod moje dane osobowe. Z tego powodu wytworzono drugą sygnaturę po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej pierwsza to I Ns 426/10 a drugą inną jako spis z inwentarza w Sądzie Rejonowym w Starachowicach sygnatura akt INs 395/10 , gdzie doszło do przestępstwa i powielenia nas na dwie osoby wykorzystując główną sprawę sygnatura akt INs 426/10 zamieniając na kradzież obrazów w Opocznie sygnatura akt IKp425/09. Sprawę Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 395/10 podstawiono dla wytworzonej fałszywej Jadwigi Bochyńskiej przez błąd pisarski usunięty po interwencji, ale co nie zmieniło faktu wykorzystania błędnego protokołu do sprawy fałszywych spadkobierców reprezentowanych przez Waldemara Maksalon. W tym celu matkę Ewy Cichockiej Jadwigę podstawiono pod dane osobowe mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podobnie jak Jadwigę Wielochowską matkę Ewy Wielochowskiej oraz Jadwigę Chaniewską córkę Marii i Bohdana Bochyńskich wykorzystując jej córkę Krystynę Olchanowską podstawioną pod pierwszą teściową Władysławę Kramp z domu Maczka matkę Dariusza Pióreckiego, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski jak jego ojciec ponieważ był dzieckiem nieślubnym. Próbowano zamienić małżeństwo moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na konkubinat Władysławy Kramp podstawiając pod moje małżeństwo z obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk. W tym celu wytworzono różne linie genealogiczne na nieruchomościach po rodzicach nawet w nieruchomości zakupionej przez rodziców w 2001 roku od Urzędu Miasta. Z tego powodu moja siostra wysłała list do sądu dla Heleny Surma o przekazaniu nieruchomości rzekomo na moją rzecz przekazane przez sędziego Huberta Wicik dla Heleny Surma, co oznacza dorobienie opieki przez Helenę Surma , która udaje siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Jest to w sprawie o przyłącze wodne pani Helena Surma Sądu Rejonowego w Starachowicach INs 56/10, gdzie doszło do przestępstwa w celu ingerowania w zakup nieruchomości od Urzędu Miasta przez panią Helenę Surma upozorowaną na spadkobiercę do czego nie ma prawa. Niezgodności w zakupie mogła składać do Urzędu Miasta, a nie ingerować w zakup nieruchomości przez moich rodziców. Doszło do upozorowania zalania mieszkania przez wodę w celu upozorowania zwarcia energii elektrycznej w żyrandolu do windykacji dorabianych rachunków na wodę przez windykację energii elektrycznej wykorzystując użyczenie nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29 dla mojego męże Jerzego Kaźmierczyk przez moją mamę Filomenę Bochyńską. Doszło do naruszenia dóbr osobistych oraz naruszenia prawa własności i posiadania przez sąd w Starachowicach, który nie miał prawa wzywać geodetę i biegłego do zmiany sprzedanej nieruchomości przez Urząd Miasta wtrącając się do części po moich rodzicach w celu wytworzenia planów, aby nanieść zmiany w zakupionej części przez moich rodziców przez panią Helenę Surma. Oznacza to, że zrobiła się spadkobiercą, a próba naniesienia zmian miała na celu zawłaszczenie dolnej części nieruchomości , którą zakupili moi rodzice, gdzie również jest klatka schodowa pozorując błąd w sprzedaży do czego nie miała prawa, gdyż stroną sprzedaży był Urząd Miasta a nie Helena Surma. Celem było oszukanie mnie po śmierci rodziców i zawłaszczenie majątku włącznie z ulicą Nad Kamienną 25, aby pozorować, ze właścicielem była Helena Surma , która nie pochodzi ze Starachowic. Następnym przestępstwem jest sprawa rodziny państwa Maksalon , która nie wypłaciła około 50.000,-zł za 1/3 nieruchomości, którą otrzymałam na skutek prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Starachowicach INs 426/10, który obejmował 1/3 na Nad Kamienną 25 wcześniej zgłoszoną przez mamę do Urzędu Skarbowego, a zmiana tego jest dowodem ingerencji Sądu w prawomocny wyrok Sądu zatwierdzony przez Urząd Skarbowy. Dowodzi to, ze Sąd znosi własne postanowienia czego dowodem jest sprawa po śmierci mamy INs 956/09 zamieniona na sprawę po moim dziadku prowadzona bez mojego udziału odwieszona, gdzie wprowadzono mnie jako córkę Angeli Merkel co spowodowało aresztowanie mnie na nieruchomości zakupionej w 29001 roku przez rodziców, gdzie podstawiono Kanclerz Niemiec na moje mieszkanie. Na drodze w miejsce mamy wpisano mojego tatę na ulicy Nowowiejskie 29, aby przejść przez numer 29 podstawiając Helenę Surma pod konta lewicy w Szwajcarii. Z tego powodu nie miałam , gdyż moi rodzice znikli i podstawiono linie genealogiczne PRL co doprowadziło do kradzieży przez sąd w tym precjozów carskich i depozytów oraz dziel; sztuki podstawiając Waldemara Maksalon udającego jedyny krąg spadkobierców. Wykorzystano Jadwigę Chaniewską i jej męża Czesława oboje niemyjących pod Czesława Daleszak i Czesława Maksalon łącząc w jedno. Krystynę Olchanowską podstawiono pod Litwę wykorzystując jej konkubinat z Ponardem , z którego miała syna Michała Ponard podstawionego pod Michała Pióreckiego. Natomiast jej konkubenta Kazimierza podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod Kazimierza Banię. Drugiego syna Konrada Ponard podstawiono pod Konrada Szmytka jako jedno w celu wyeliminowania wszystkich tych rodzin.

Dziaka 29 została wykorzystana jako droga tworząc otoczkę w celu podmiany rodziny łącząc przez Urząd Miasta z wypowiedzią Heleny Surma przy zakupie nieruchomości przy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, gdzie Helena Surma odnosi się do działki 29, aby zmienić na inny teren wykazując ten sam metraż co oznacza podmianę nieruchomości jako zamiana, aby odnieść się do mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który zamienił się ze swoimi przybranymi siostrami, które doprowadziły do podmiany naszej rodziny. Dowodzi to, że przestępstwo zostało zaplanowane przez Urząd Miasta przed wojną czego kontynuacją po wojnie była podmiana rodziny dla struktur komunistycznych i SS kontynuowana obecnie ze wzmożoną siłą w celu zniszczenia mojej prawdziwej rodziny i zastąpienia rodziną astralną do wprowadzenia jednej religii.

Działki połączono z Lipie Henryk Szyb przez wodociągi i dorobiono przez błąd w umowie założycielskiej „SOF-ART” Sp. z o.o. usunięty jedynie długopisem tworząc SOFT-ART Sp. z o.o. zamiast „SOF-ART” Sp. z o.o. i powielono spółkę na dwie pozorując zakup od Unistar Sp. z o.o. drugą od STAR-MET Sp. z o.o. wykorzystując aneks do umowy zakupu, który podpisał były zarząd Unistar Sp. z o.o. pan Polakowski i Kutera, który osobiście przyniósł aneks w kilku egzemplarzach w zależności od sytuacji. Nie zgodziłam się na kupno asfaltu jako drogi bez gruntu przez co umorzono ostatnią ratę 30.000,- złotych, a co zostało wykorzystane do podstawienia Nadleśniczego za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , który oficjalnie ukrywał się jako Nadleśniczy pozorując spadkobiercę na drugiej spółce. Spowodowało to po sprzedaży przez komornika nieruchomości rozebranie stróżówki i przesuniecie ogrodzenia mimo błędu w ustaleniach faktycznych przesuwając granicę z boku nieruchomości zamiast zwrot do gruntu jaką stanowiła moja własność osobista, którą zwrócono do lasów, gdzie dopisano fałszywych Bocheńskich do Radomia i Rudy Malenieckiej, ponieważ dokonuje się podmiany na lasach, które były własnością dziadka. Wykorzystano budynek szwalni Nida , który funkcjonował w firmie STAR-MET Sp. z o.o. pozorując własność jako dział spadku na firmie „SOF-ART” Sp z o.o. przetrzymując męża Jerzego Kaźmierczyk w areszcie i tworząc spływy, aby przejść na Ruciane Nida łącząc ze szwalnią Nida oraz Chlewiskami w celu zawłaszczenia nieruchomości rodowych, które były własnością mojego dziadka podstawiając fałszywy krąg spadkobierców. Dlatego „SOF-ART” Sp. z o.o. znika zastępując pomyłkami pisarskimi i wprowadzając SOFT-ART Sp. z o.o. sponsorując na Ukrainie działania wojenne kupując broń przez Szwajcarię , gdzie podstawiono „Mein Kampf” jako finansowanie przez windykacje „SOF-ART” Sp. z o.o zamienioną na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniona na windykacje APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii w celu ukrycia wystawionego rachunku dla księgarni w Toruniu na dwie sztuki książki „ Zakazana Prawda”.

W rachunku do Torunia na dwie książki „Zakazana Prawda” przez „SOF-ART” Sp. z o.o wykazany został adres do korespondencji Nad Kamienną 25, co spowodowało możliwość przejścia przez rzekę , która była granicą nieruchomości, a której część została przejęta przez Urząd Miasta Starachowice na drogę co spowodowało udział Urzędu Miasta w kradzieży. Zaplanowano w Łodzi w tym celu Stowarzyszenie Rzeka , którego nazwę zmieniono na posiedzeniu, gdyż osobiście zaproponowałam zmianę zatwierdzoną jako Źródełko. Wykorzystano to do sponsorowania zakładów psychiatrycznych przechodząc na różne programy w tym DONAU DNEPR jako spływy przez Jarosława Rosinę, Słowaka podstawionego pod Jarosława Kaczyńskiego. Zakłady Psychiatryczne połączono z Pałacem w Białaczowie. W tym celu przerobiono mojego męża za chorego psychicznie na Miedzna Drewnianą 244, a teściową Łucję Kaźmierczyk zamieniono na pielęgniarkę zakładu psychiatrycznego panią Lucynę konkubinę Antoniego Włodarczyk w Morawicy. W tym celu wykorzystano zgłoszenie obrazu „Kosz ze Śliwkami” do Urzędu Skarbowego jako początek obejmowania majątku rodowego co podstawiono na Tarnów przez Stanisława i Janinę Pikul upozorowanych na spadkobierców , gdyż mieli dostęp do obrazu , który mieli wycenić. Pan Stanisław Pikul zrobił się inwestorem zastępczym w nieruchomości mojej babci w pałacu w Kluczkowicach zamieniając fundacje APEX-STAR mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na spółkę APEX-STAR Sp. z o.o. Nazwy są podmieniane , gdyż zacierane są ślady po faktycznej rodzinie. Przez z drogę połączono wszystko z SOF-ART Sp. z o..o, aby wykorzystać połączenie z aneksem wystawionym przez pana prezesa Kuterę , która to droga łączyła się z drogą krajową, co połączono z działką 95 i 29 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 1/1. Podmieniono nazwę na SOT-ART sp z o.o. przez panią Ewę Wielochowską w Szwajcarii.

Wykorzystano bezprawnie Upoważnienie z 2010 roku mojej mamy co jest widoczne w zmianie ułamków w drodze na ulicy Nowowiejskiej 29 jako 1/8 zamiast ¼. Pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka finalnie podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i teścia Jana Kaźmierczyk jako Jana Bocheńskiego a mojego tatę Józefa Bochyńskiego zastąpiono Jerzym Bochyńskim zamieniając na mojego męża przez błąd przez „ZI” jako „Jerzy Kazimierczyk” i podstawiono takie dane pod APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii dlatego maż nie ma dostępu do własnej firmy. Zamieniono rodzinę Bochyńskich na Tarnowskich wstawiając w miejsce drogi pod Władysława Tarnowskiego, który był zastrzelony przez księdza w sadzie co podmieniono na nieistniejące zastrzelenie mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka , którego zamierzano podmieć na teścia zamieniając na Jana Bocheńskiego na Pałac w Sosnowicy, gdzie postawiono Zborowskich wykreowanych na genealogii Bocheńskich. Oznacza to , że w Starachowicach podtrawiono Władysława Mazurka jako brata Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron podstawiając spadkobierców jako Paweł Krzymowski, który miał wyeliminować dziecko mojej siostry Pawła Idziak stając na jego miejscu. Natomiast Ewa Cichocka postawiono od Ewę Idziak, którą podstawiono pod Ewę Koraszewską i Ewa Eugster w Szwajcarii. Komornik w Opocznie dokonuje windykacji na alimenty na dzieci z pierwszego związku mojego obecnego męża, w tym połączono Ewę Kaźmierczyk z pozostałymi Ewami a pod Adama Kaźmierczyk podstawiono alimenty Adam Kornaszewskiego natomiast Pawła Kaźmierczyk postawiono pod Pawła Idziak jako jedna osoba. Podstawiono wszystkie wytworzone dzieci z in-vitro z carskim DNA oraz w obu rodzicach jako windykacja mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiając na nieruchomości po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, którego matkę podstawiono w miejsce Katarzyny Kaźmierczyk byłej żony z Ostrowca Świętokrzyskiego mojego obcego męża co próbowano ukryć przez zawłaszczenie nieruchomości na fikcyjne długi, aby ukryć podmianę danych osobowych i wszystkie dzieci jako windykacja po Janie Bocheńskim podmienionym na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, którego dane miały zatrzeć ślady po Franciszku Bocheńskim dziadku mojego taty Józefa Bochyńskiego, który faktycznie był carem Mikołajem II Romanow. Oznacza to, że doprowadzono do licytacji carskiej ziemi kryjąc to za ziemią mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka , który przekazał swoją ziemię dla swojej jedynej córki mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako darowizna . Z tego powodu zamieniono moją mamę na tatę w drodze przychodząc na alimenty mojego obecnego męża i kryjąc wszystko w Opocznie na Pałacu w Białaczowie zamieniając na zakład psychiatryczny, gdzie rodzą się dzieci jako w Lebensborn.

Doszło do dalszego przejścia na firmy powielone na wszystkie adresy jak Lipie Henryk Szyb 1 przez drogę, aby zagarażować na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w miejscu garażu podstawiając Helenę Suma , a dalej na Helenę Podpłońską przechodząc przez przystanki PKS i PKP na cały kraj również przy ogrodzeniu moich teściów na Miedzną Drewnianą, przechodząc aneksem do Umowy SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb, udając nieistniejącą spółkę i podmieniając na SOFT-ART Sp. z o.o. przez błąd w systemie u Notariusza w Starachowicach, który powiela ten błąd w komorniczych windykacjach na cały kraj, pod nieruchomości rodowe zawłaszczone w PRL, wykorzystując błąd w miejscu przekreślenia długopisem, ale w systemie pozostaje bez przekreślenia w celu realizacji planu podmiany rodziny. Dokonuje się przejścia na grunty różnej kwalifikacji oraz na drogi podstawiając nadleśniczego w miejsce mojego dziadka. Na tereny rodowe podstawiono spadkobierców, co jest oszustwem. Wpisano w miejsce Nadleśniczego jako Leśnika osoby z nazwiskiem Leśniak i Lesiak podstawiając mecenasa Marka Lesiaka oraz generała Lesiak, na gruncie mojego dziadka podstawiając leśniczówkę oraz osoby z USA . W tym celu dokonano kolejnego oszustwa w celu połączenia SOF-ART Sp z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1 z Katowicami sugerując sprzedaż terenu, a w rzeczywistości kryjąc fałszywy dział spadku na terenie podmieniając moją rodzinę na służby i podmieniając na Katowice, aby przejść na Jerzego i Barbarę Bochyńskiego podstawionych pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie podstawiono moja siostrę zamieniona na moje dane osobowe wpisując córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich w Katowicach, którzy zatarli ślady po moich rodzicach Filomenie Jadwidze Bochyńskiej oraz Józefie Bochyńskim. W tym celu zrobiono działa spadku na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane na Dariusz Piórecki a Dariusza na Dariusz Dąbrowski, aby kradzione mienie ukryć pod fałszywą rodziną książąt Sanguszko , których wymordowano.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s