Moje mieszkanie w Polsce wykorzstane bezprawnie jako Derywatywy pod Kredyty na Governers Island w USA – nasza wyspa

Starachowice 28.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Finansowanie przez Urząd Miasta Starachowice banków w USA z carskich depozytów

W Starachowicach od szeregu lat wykorzystywano fakt ukrycia rodziny carskiej do wyprowadzania pieniędzy na potrzeby fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej , tworzonego bezprawnie przez Sądy w Polsce. Majątek carski jest niepodzielny. Z tego powodu dokonane oszustwa przez Urząd Miasta Starachowice, Prokuraturę i Sądy są dokonywane przez zamiany Sądowych Postanowień, które są sprzeczne wzajemnie. Dokonuje się tego z powodu pewności bezkarności i usuwa się prawomocne Postanowienia Sądu zastępując pracownikami SS i UB co jest ukryte przez zamianę na windykacje oraz dorobienie sygnatur do spisów z inwentarza, które są bezprawne.

Zarzucono mnie różnymi sprawami takimi jak zniesienie współwłasności oraz różne inne jak sprawy sąsiadów o przyłącze wodne, kreując współwłasność całości, z własności moich rodziców mimo odrębnej własności, a odwołując się do wspólnego dachu, aby wykorzystać ich sygnatury do podmiany mojej rodziny w celu jej zamiany. Celem jest ukrycie istnienia moich rodziców oraz zamiany sygnatur przyjęcia spadku po moich rodzicach na rodziny byłych gestapowców przy pomocy sądów. W tym celu zaplanowano podmienić sygnatury akt o przyjęcie spadku po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim I Ns 67/08, druga dla mamy wpisana do sprawy jako

Moje mieszkanie w Polsce wykorzystane bezprawnie jako Derywatywy i Bezprawne Kredyty na Gowerners Island w USA naszą wyspę I Ns 501/07, oraz po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej INs 426/10, co powielono na drugą sprawę, upozorowaną początkowo jako spis inwentarza I Ns 395/10 z błędem na Jadwiga aby dorobić genealogię dla byłych struktur rządowych, podstawiając moją mamę jako Jadwigę tak jak mnie na Elżbietę a tatę na Bożennę Peryt a siostrę Beatę na Marię itd., wykorzystując nasze drugie imiona również dziadków.

Sprawy rodziców mojej mamy a moich dziadków zostały podmienione przez pana Waldemara Maksalon na jego rodzinę, również podmieniono sprawę mojego taty dla Zygmunta Solorz-Żak, oraz podstawiono Mazurkiewiczów, a także byłych pełnomocników jak Żakiewicz, Pikul i inne osoby.

W sprawie IC 178/15 Sąd wpisał mnie razem z mężem do apelacji następnie powielił jako drugą osobę do sprzeciwu, aby w moje miejsce podstawić Edytę Maksalon w Polsce, natomiast w Irlandii moją siostrę Beatę Idziak. Z tego powodu zamierzano dokonać kradzieży mojej szwajcarskiej karty bankomatowej przy uczestnictwie Prokuratury w Starachowicach dorabiając nie istniejące doniesienie jako kradzież, której nie było i fabrykowane są dokumenty na wiele tożsamości przez wysyłanie korespondencji z tą samą treścią pod różne adresy i podwójnie wysyłane w jednej kopercie co powoduje kolejne zwielokrotnienie. Dorobienie wpisu o kradzieży zaskutkowało następnym zdarzeniem do upozorowania nieistniejących zdarzeń jako zaistniałych.

Po czym doszło do włamania i kradzieży w Irlandii w domu mojej siostry Beaty Idziak, aby dorobić historię do upozorowania kradzieży mojej karty w celu jej zawłaszczenia, co połączono z Alicją Idziak, a co wskazuje , że pod moją kartę ze Szwajcarii w Starachowicach podstawiono również Alicję Maksalon z domu Kowalską w celu podstawienia jej na garaż jako Alicja Mazurek

aby przejść na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, upozorowanego na księcia Franciszka Bocheńskiego mojego drugiego dziadka, podstawionych pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamienionego na Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron, w celu podmiany w Szwajcarii na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który ma założoną firmę APE Umwelttechnik AG, do której nie ma dostępu gdyż dorobiono działy spadku firmach męża, podstawiając spadkobierców, którzy użyli i wykorzystali akredytywy spółki SOF-ART Sp. z o.o. wystawionych przez PPH APE Jerzy Kaźmierczyk a wykorzystanych do Tarnowa, pod handel używanym ubraniami jako eco-recykling wykorzystując znane nazwisko profesora Kozłowskiego oraz profesora Zimnego, aby wykorzystać geotermię oraz połączyć z Radiem Maria, pod program EKO. Następnie dokonano połączenia osób jako rodzinę z Magdą Kozłowską i moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiono za córkę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby obciążyć alimentami do licytacji nieruchomości po moich rodzicach w celu ukrycia przywrócenia stanu podsiadania rodziny carskiej podmieniając naszą rodzinę na sąsiadów, i ukrywając fałszywe dane dla świata w USA jako globalnej wiosce, w której traktuje się osoby niewygodne politycznie i wierzące jako chore psychicznie.

Po fałszywych windykacjach i zaciągniętych kredytach zamierzano zatrzeć ślady przez fałszywe windykacje Komornika Tomasa Zagrajek i biznesmena pana Zygmunta Solorz Żak przez Invest Bank. W tym celu wykazano związek Tarnowa, gdzie dokonano tłumaczenia z błędem Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego do USA jako dwie osoby jako Jerzy i Dariusz oraz Bożena i Elżbieta , którym posługiwał się pełnomocnik Bohdan Żakiewicz, który po zwrocie pełnomocnictwa posługiwał się pełnomocnictwem Janiny i Stanisława Pikul z Tarnowa, którego dotychczas nie zwrócono.

Wykorzystano zbieżność programu geotermia prowadzonego przez Radio Maryja z geotermią na wyspie Islandia oraz kryzysem wywołanym przez wielkie korporacje, który został przeniesiony do USA i doprowadził do kryzysu od 2007-2015 roku. Połączono program geotermii w Toruniu z programem Geotermii na wyspie Islandia a przez nazwę Island połączono z Consortium ISLAND oraz z nawą naszej wyspy Governer`s Island w Nowym Jorku. Konsorcjum Island współpracuje z ING Bank Śląski, który sprzedał windykacje na Bożena Piórecka do Funduszu VPN w Warszawie, który przez EOS Polska Sp. z o.o. wielokrotnie windykuje skradzione przez Fundacje Hrabiego Potockiego precjoza carskie w banku PEKAO SA i depozyty w Banku Rezerw Federalnych w USA. Działania Banku ING połączano z działaniami Banku Raiffeisen przez program ECO Recykling co połączano z akredytywą dla SOF -ART Sp. z o.o. przez sprzedaż materiałów z Turcji i Belgii oraz połączono z Marmoroc-Polska Sp z o.o. które to firmy są podmieniane przez literówki.

Kryzys w USA nazwany wielkim przekrętem i polegał na wielokrotnym zastawianiu tych samych nieruchomości pod kredyty i wielokrotnym ubezpieczaniu tych samych nieruchomości nawet przez 50 osób na jednym domu, aby dokonywać obrotu wykorzystując instrumenty finansowe do transakcji. Ponadto wykorzystywane są one do transakcji na derywatach doprowadzając do gry na indeksach giełdowych na zniżkę w celu wypłaty wielokrotnych ubezpieczeń. Działanie podobne prowadzi Prokuratura Starachowice poszukując fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej doprowadzając z sądem do zastawienia ziemi pod kredyty dla fałszywego kręgu spadkobierców otrzymując zysk z obrotu udzielonym kredytem na poziomie 5%. Z tego powodu zróżnicowano kwoty sprzedaży jednej nieruchomości na trzy różne wartości 5% wartości druga 50% wartości a trzecia w garażu i w miejscu dawnej działki 29 bez zniżki czyli 100 % wartości w celu przeniesienia na giełdę do wyprania przez Urząd Miasta Starachowice zastawionych nieruchomości w USA i Szwajcarii.

Ratując system bankowy w USA posłużono się naszym pełnomocnictwem dla Bohdana Żakiewicz oraz Janiny i Stanisława Pikul do zastawienia ziemi naszej carskiej rodziny w USA pod kredyty dla upadających banków zaciąganych w Banku Rezerw Federalnych w którym również zgromadzone są carskie depozyty a kradzione przez fałszywe windykacje na dorabiane na nas długi również już przedawnione.

Spowodowało to udzielenie bilionowych kredytów na ratowanie gospodarki USA przez zastawienie ziemi w Polsce wytwarzając przez Polskie Sądy fałszywe windykacje na nasze dane osobowe, aby Żydzi, którzy doprowadzili do wielkiego przekrętu w Nowym Jorku nie zwrócili zaciągniętych kredytów przekupując polskich polityków, którzy zamierzali zamordować naszą rodzinę w Polsce obciążając przed światem Polski Naród. Działania USA i Bohdana Żakiewicz i innych świadków w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 działających na zlecenie USA w Toruniu miało doprowadzić do obciążenia Polski za działania Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku jako grupy współpracującej z dawnym SS w „Palace” w Zakopanym, która podała się za spadkobiercę carskiej rodziny w Kielcach 2006 roku podczas odsłonięcia Pomnika Pomordowanych Żydów w Pogromie Kieleckim żądając zwrotu 65. miliardów dolarów, które do nich nie należą, a wynikły z tytułu finansowania Polski przed 1939 rokiem przez naszą rodzinę carską.

Działania takie prowadzone były od 1994 roku, gdzie doprowadzono do wytworzenia przez Notariusza Samelę błędnej umowy spółki SOFT-ART Sp. z o.o. po czym w dokumencie przekreślono długopisem literkę „T” aby uzyskać nazwę właściwą SOF-ART Sp. z o.o.. Takie działanie wytworzyło dwie spółki jedną SOF-ART Sp. z o.o. i drugą SOFT-ART Sp. z o.o. , która wytwarzała długi obciążając niejawnie przez służby wojskowe spółkę SOF-ART Sp. z o.o. pobierając pieniądze z carskich depozytów przez Urząd Skarbowy i komornika przez zastosowanie dźwigni określonej w wielkim przekręcie w Nowym Jorku co wykazuje, że działania w Polsce służyły interesom USA doprowadzając do zadłużenia Polski, gdyż carska rodzina czyli ja i mąż nie pobraliśmy pieniędzy, które pobrały polskie firmy windykacyjne współpracując z ING Bank Ślaski, Funduszem VPN i EOS Polska Sp. z o.o. , które dokonały podmiany długów na Iceland (Islandia) przenosząc je na wyspę Governer`s Island, którą zastawiono pod kredyt 99% w USA obciążając Marmoroc-Polska Sp, z o.o. podstawiając pełnomocników za właściciela jak Stanisław Pikul, Bohdan Żakiewicz i Waldemar Maksalon, który zrobił dział spadku po moich rodzicach Filomenie i Józefie Bochyńskich oraz dziadkach, co jest przestępstwem. Aby ukryć związek kradzieży carskich pieniędzy z ratowaniem banków w USA przesunięto w sądzie w dokumentach datę śmierci mojego ojca na 2006 rok co ma związek z aresztowaniem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Powodem tego jest ukrycie zrobienia działu spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o, w 2007 roku, aby podstawić fałszywych spadkobierców do uruchomienia carskich pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA oraz pod Akcje na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego należącego do naszej rodziny, gdzie podstawiono Centralną Organizację Pozarządową w Polsce w Radomiu, aby ukryć podstawienie służb wojskowych pod prawdziwe nazwiska.

W tym celu upozorowano mandat z Fotoradaru w 2014 roku na wypadek samochodowy w Nowej Wsi koło Łęczycy, aby przejść na majątek Sokolniki co połączono z uszkodzenie samochodu koło Grójca w 2004 roku, gdzie znajduje się również Nowa Wieś majątek księcia Jerzego Lubomirskiego. Uszkodzenie samochodu Peugeot 607 w 2004 roku wykorzystano do ukrycia uruchomienia pieniędzy na utworzoną firmę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG i wprowadzono moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane osobowe jako Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk, którego podmieniono na Jerzy Bochyński podstawiając inne osoby czego dowodem jest próba fabrykacji dokumentów przez Policję i Prokuraturę odnośnie karty szwajcarskiej na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk zatrzymanej przez bankomat na ulicy Miodowej 10 należący do Banku PEKAO SA , której nie zwrócono i nie oddano, co wskazuje na posłużenie się nią w innych celach przez Bank co określił Prokurator jako kradzież dodając moje dane do kraty a co oznacza, że podstawiono polską kartę z tego Banku, ukrywając kradzież szwajcarskiej karty przez BANK PEKAO SA.

Następnie Wiesławę Główkę podstawiono pod dane Wiesława Maksalon, a pod dane Piotr Główka podstawiono Piotra Idziak. Wykorzystano uruchomione pieniądze do zakupu Huty Ostrowiec SA i GBC Centrostal Bydgoszcz SA wstawiając inwestorów zastępczych oraz wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców na DOMSTAL Kijów na Ukrainie firmę , którą mąż Jerzy Kaźmierczyk otrzymał w ramach dodatku do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA. Sprawa z zaskarżenia Czesława Daleszak, Arkadiusza Durlej i innych z 2004 roku miała finał w 2007 roku w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IIIK 207/07, którą powielono na trzy wprowadzając zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako zarząd firmy zamkniętej PPH APE Jerzy Kaźmierczyk do Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, aby wydać wyrok zamknięcia firmy szwajcarskiej APE Umwelttechnik AG co jest przekroczeniem prawa przez Sąd Okręgowy w Toruniu, naruszając jurysdykcję innego państwa, aby ukryć podstawienie do firmy fałszywych spadkobierców w 2004 roku co doprowadziło do śmierci moich rodziców, których ewidentnie z tego powodu „zamordowano” aby ukryć podstawienie Bohdana Żakiewicz za spadkobiercę do kradzionych obrazów z APE Umwelttechnik AG, gdzie stanowiły zabezpieczenie linii kredytowych. Wypłacono 14 milionów za zakup Huty Ostrowiec SA dla Aleksandra Kwaśniewskiego co dowodzi udziału w sprawie głównodowodzącego armii polskiej.

Zamierzano ukryć działania przez zakłady psychiatryczne sponsorowane przez PFRON z kradzionych pieniędzy i Jolantę Kwaśniewską.

Pan prokurator Grudniewski przesłał na każdy adres jako inne osoby korespondencję o tej samej treści mimo podanego jednego adresu do korespondencji. Dodatkowo w kopertach wytworzono te same dokumenty podwójnie numerując koperty, podwójnie 3 oraz 4, a numer jeden został pominięty co oznacza, że został przesłany według informacji Prokuratury do Miedznej Drewnianej na adres teściów, a co nie zostało nam przekazane, gdyż tam podała się za mnie moja siostra Beata Idziak jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena. Doszło do kradzieży mojej firmy i podłożenia spółki cywilnej o wykazanej nazwie jako skrót nazwy Działalności Gospodarczej z moim NIP i PESEL. Oznacza to, że ktoś beztrosko posługuje się moją tożsamością i jest pewny swojej bezkarności co widać przez odmowy prowadzenia śledztwa oraz błędy w pismach również merytoryczne. Ponadto podano się za mnie do Urzędu Skarbowego w Starachowicach wykazując pracę w firmie w Warszawie, na moje dane osobowe przez obcą osobę, co miało być ukryte przez wprowadzenie uchodźców do podmiany osób po ich wymordowaniu naszych rodzin. Natomiast mnie i mojego męża się niszczy aby dorobić akta kryminalne w celu zniszczenia godności. Doszło do przesłania do Toruniu naszej sprawy o kartę szwajcarską jako właściwość, co jest herezją Prokuratury w Starachowicach, zamienionej w dodatku sprawy na kradzież karty, która nie została skradziona, ale zatrzymana w Bankomacie. Ponadto jedynie dotyczyło to karty Szwajcarskiej mojego męża a nie mojej. W obecne Święta Bożego Narodzenia 25.12.2015 roku doszło do włamania i kradzieży w Irlandii do domu mojej siostry, gdzie skradziono różne rzeczy w tym rzeczy Alicji Idziak, co umożliwia dalsze oszustwa i podmianę pod Toruń, gdzie doszło do przestępstwa Sądu i skazania mojego męża oraz podważenia pochodzenia arystokratycznego mojego taty na zlecenie Żydów z Nowego Jorku. Ponadto moje i męża doniesienie przeciwko Bogdanowi Żakiewicz zamieniono na dwa osobne i zamieniono sprawę na uszkodzenie ciała przez osobę najbliższą i wmieszano takie dane nasze rodziny przez Policję w Paradyżu, i wykorzystano bezprawnie przeciwko mojemu mężowi, którego dlatego skazano jako niebezpieczny dla ekonomii kraju kradnąc przez Skarb Państwa moje nieruchomości w Starachowicach po moich rodzicach, dla wytworzenia genealogii dla elit Rzeczypospolitej mienionych lat i skazując za nich mojego męża oraz zamieniając akta spraw. Zhańbiono dobre imię moich rodziców i podstawiono pod moje dane moją siostrę Beatę jako Bożenę oraz Edytę Maksalon obecnie Alicję Maksalon podstawioną pod „garaż”, pod Jakuba Idziak syna pana Lewandowskiego i Alicji Idziak, aby przejść na mojego syna Jakuba Pióreckiego, którego zamierzano oskarżyć o kradzież i podstawić pod Irlandię, gdzie jego nie było.

Celem było podstawienie sfabrykowanych akt kryminalnych przez Tomaszów Mazowiecki i dorobienie fałszywych akt dla moich dzieci w celu podstawienia Lewandowskich w tym pod Marynarkę Wojenną na Wybrzeże, aby wyprowadzać pieniądze z depozytów dla wojska. Dostarczono do Polski derywaty w postaci długów armii USA z czasów II wojny światowej czego efektem była kradzież pieniędzy na emerytury dla Polaków podobnie jak w USA.

Na przejętym podstępem terenie Lipie Henryk Szyb dokonano wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców na spółce z błędem jako SOFT-ART Sp. z o.o. doprowadzając do budowy Willi Rosochacz za windykację spółki „SOF-ART” sp. z o.o. zamienioną na windykacje PPH APE Jerzy Kaźmierczyk zamienioną na windykacje APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, gdzie zamierzano podłożyć fałszywe akta kryminalne aby znieważyć moją rodzinę carską i ukryć kradzież pieniędzy przez Skarb Państwa, który zamierza nas wyrzucić z domu ul. Nad Kamienną 25 przy pomocy sprawy IC 178/15 gdzie dorobiono dla mojego męża inną osobę pod moje dane osobowe, aby ukryć wytworzonych fałszywych spadkobierców do Banku Rezerw Federalnych w USA wykorzystując Zuzannę Maksalon córkę skradzionej po urodzeniu Anny Pióreckiej w celu wykazania właściwego DNA carskiej rodziny co dowodzi handlu kradzionymi dziećmi przez armię polską dla której pracuje Waldemar Maksalon. Moja mama Filomena Bochyńska podpisała zobowiązanie, że nie ujawni, że Waldemar Maksalon był donosicielem SB na przesłuchaniu przez SB, co nie zostało ujawnione za życia mamy a co nie jest obecnie niedostępne w IPN.

Obecne dowody świadczą o tym i wytwarzane różne sygnatury przez Waldemara Maksalon, aby robić działy spadku po moich rodzicach i dziadkach przez SB. W zmowie również uczestniczą kościoły, które zmówiły się, aby pod pozorem wiary nie prowadzić żadnych rozmów ze mną i mężem o czym nas poinformowano. Jest to powód podmiany mojej rodziny również przez kościoły co nie jest widoczne dla reszty wyznawców, którzy mają jedynie przedstawiony obraz grzesznika, aby ukryć fałszowanie przez kościoły dane osobowe i kradzież pieniędzy.

Celem takiego działania jest w tym wypadku ukrycie nienawiści do carskiej rodziny i kradzieży pieniędzy co prowadzi do zatarcia w dokumentach śladów o istnieniu moich dziadków i rodziców, których zastąpiono liniami gestapo kontynuowanymi w komuniźmie. Z tego powodu aresztowano mnie we własnym domu ul Bohaterów Westerplatte 1/1, za włamanie się do cudzego domu, a jednocześnie nakazano eksmisję z domu ul. Nad Kamienną 25 do tego mieszkania i obciążono podatkami, za wydane mienie sąsiadom co powoduje , że Sąd zaprzecza prawomocnym Postanowieniom Sądu, które są zamieniane na windykacje. Dowodem tego są przysłane na moją nieżyjącą mamę od 2010roku windykacje obecnie w 2015r. oraz korespondencja urzędowa co oznacza, że mamę ożywiono i podstawiono sąsiadów, którzy pobrali kredyty na nasze dane osobowe, a co ukrywa prokuratura i sąd uniemożliwiając śledztwo przez wpisanie słów o „nieracjonalnych treściach”, aby mieć możliwość dorobienia opinii psychiatrycznych kryjących matactwo Sądu. Z tego powodu dorabiane są windykacje na Opoczno oraz alimenty, aby ukryć zadłużenie pobierając miliardy z Banku Rezerw Federalnych przez zastosowanie dźwigni opisanej w Nowym Jorku na giełdzie. Zamierzano wykorzystać rodzinę Jakóbczyk do zastąpienia mojej rodziny Bożeny Bochyńskiej -Kaźmierczyk, eliminując nas przez dorabiane tajnie akta przez zakłady psychiatryczne a ujawnione w sprawie … 44/…, aby odnieść się do wieszcza Stefana Żeromskiego, pod słowa „ a imię jego 44”. Dalszą zamianą miało być podstawienie numeru 33 i dwóch sióstr oraz siostry z baratem zastępując mnie z siostrą oraz męża upozorowanego na brata. Połączono to z uszkodzeniem samochodu koło Grójca do zamiany na wypadek w celu podstawienia pod Nową Wieś do Pałacu księcia Jerzego Lubomirskiego. Obecnie ponownie powielono sytuację w Nowej Wsi gmina Cukrownia Nowe Ostrowy podstawiając Bronisława Komorowskiego pod uruchomiony kredyt 100.000.000,- eur (sto milionów euro), dowodem tego jest przysłanie pracowników MOPS do mnie i wytworzenie ze mnie samotnej matki wychowującej dziecko zamieniając moje dane na Elżbieta na Toruń co powiązane jest z kredytem OK i roszczeniem miliona złotych nawiązki przez pana Pawła Krzymowskiego świadka w sprawie IIK 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu. O sprawie Pana Pawła Krzymowskiego Sąd w Toruniu podał , że sprawa pochodzi ze Starachowic przesłana jako właściwość do Torunia, co wskazuje , że dotyczy Waldemara Maksalon , który dorobił dla mojego męża żonę z Torunia do kradzieży pieniędzy i jest odpowiedzialny za pobranie miliona złotych kredytu OK na nasze dane osobowe oraz opłacanie osób, o czym mówił na sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach IC 178/15 dorobionej dla kolejnej tożsamości, aby kryć korupcję urzędników państwowych oraz usuwanie prawomocnych Postanowień Sądu , które są znoszone przez Waldemara Maksalon oraz przez niego opłacanych sędziów z tego powodu Prokuratura nie podejmuje żadnych działań. Urząd Miasta Starachowice, aby ukryć swoją przestępczą działalność dorobił dla naszej rodziny fałszywe opinie psychiatryczne o czym świadczyła wypowiedź sędziego Wojciecha Kucharskiego, do męża, na pytanie „czy mogę zapytać” padły słowa sędziego ”idź się pan lecz”. Dla mnie uniemożliwiono wydrukowanie zaświadczenia w Urzędzie Pracy w Starachowicach, że nie występuje w rejestrze osób poszukujących pracy, gdyż w systemie wprowadzono za mnie inną osobę co oznacza, że Urząd Pracy jest świadomy dokonywanych przestępstw. Działanie takie potwierdził Urząd Skarbowy wykazując pracę drugiej osoby w Warszawie oraz dział spadku na działce mojej mamy na moim tacie, co wykazał przy sprzedaży pan Notariusz Arczyński w Kielcach. Dokumenty wykazały dział spadku już w 2007 roku oraz przekazanie nieruchomości jako darowizna mojej mamie przez jej ojca, co wykorzystano i podmieniono na Oświadczenie Woli mojego taty dla nas i skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk robiąc dział spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o. w sprawie IIK 207/07 Sądu Okręgowe w Kielcach sponsorując Żydów z Nowego Jorku i podstawiono Oświadczenie Ojca pod mamę dalej podmieniając dane pod konta lewicy w celu finansowania banków w USA zagrożonych upadłością. Z tego powodu moje dane na Piórecka z pierwszego małżeństwa, są wykorzystane przez osoby obce do kreowania windykacji z pomienionymi moimi rodzicami na Mazurek i przenoszone są takie dane do Warszawy i Łodzi przez ZUS w Starachowicach a mnie zamienia na samo Kaźmierczyk do podmiany na Miedzną Drewnianą. Moje dane w ZUS nigdy nie zgłaszałam do uczestnictwa jako ryzyko giełdowe toteż nie mogły być zjedzone przez te mechanizmy i nie jest możliwe aby pojawiły w Warszawie moje dane.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s