Lista Proskrypcyjna Narodu Polskiego

Starachowice 19.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Rocznica aresztowania dziadka Brunona Bochyńskiego w Starachowicach w 1940 roku
z listy proskrypcyjnej jako eliminacja polskiej inteligencji.

Dzisiejsze pismo rozpoczynam w rocznice aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako wybitnej postaci 19 stycznia 1940 roku zaplanowanej do likwidacji jako elita polska. Tak Niemcy jak i Polacy zrabowali mienie mojego dziadka, który przyczynił się do rozwoju Polski. Brak szacunku obecnie wynika z faktu, że był synem cara Rosji Mikołaja II Romanowa. Z tego powodu podmieniono akta mojego ojca Józefa Bochyńskiego, aby zabrać serce metodą masońską i podstawić dla papieża Jana Pawła II w celu upozorowania papieża na króla Polski. Z tego powodu masoneria wydała książkę , gdzie w gronie królów Polski podstawiono papieża Jana Pawła II jako Jana Pawła II Wielkiego. Aby uwiarygodnić mistyfikację wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię córkę mojego syna Adama i podstawiono pod drugą moją córkę Martę zamienioną w aktach medycznych w Kielcach na Magdę w celu upozorowania jej za Magdę Kozłowską chrześnicę papieża pozorując, że jest jest córką papieża Jana Pawła II. Dowodem na to miało być DNA mojej córki i wnuczki podstawione pod papieża Jana Pawła II, któremu serce pobrano jako relikwie i zamieniono na serce mojego taty Józefa Bochyńskiego w celu wykazania DNA carskiej rodziny dla Kościoła katolickiego w celu kradzieży carskich depozytów. Dokonano całkowitej podmiany mojej rodziny w celu zawłaszczenia pieniędzy mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego pod nazwiskiem o. Józef Maria Bocheński, którego poddano eksperymentom medycznym. Praktykom okultystycznym poddano zamordowanego cara Mikołaja II Romanowa w Polsce w 1924 roku czego kontynuacją są eksperymenty medyczne na jego synu Aleksym Romanowie ukrytym pod nazwiskiem o. Józef Maria Bocheńskiego co połączono z wyjętym sercem mojego taty Józefa Bochyńskiego, aby uwiarygodnić mistyfikacje dla Kościoła katolickiego. Kolejnym działaniem było skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk przez Sąd w Toruniu sygnatura IIK164/11 na zlecenie Skarbu Państwa, któremu spółki ukradziono przez dział spadku na męża firmach, aby ukryć kradzież carskiego mienia przez Skarb Państwa i Kościół katolicki. Wykorzystano Andrzeja Wojtyło Ministra Zdrowia i podstawiono pana Religę kolejnego Ministra Zdrowia podstawionego pod pana Zbigniewa Religę dyrektora Szpitala w Starachowicach, który był moim lekarzem. Dokonano zamiany mojego syna Jakuba Pióreckiego na Jakuba Daniszewskiego w celu zamiany całkowitej rodziny dla parafii Wszystkich Świętych co skutkowało ukryciem kradzieży pieniędzy przez bank PEKAO SA i Unicredito w którym znajdują się skrytki mojego dziadka poddawanego eksperymentom medycznym w celu utrzymania władzy przez Watykan. Dowodem oszustwa jest przysyłanie kat bankomatowych dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na moje dawne nazwisko Bożena Piórecka na dawny adres mieszkania, które sprzedałam dla Teresy Agaty i Krzysztofa Daniszewskich , których Kościół wykorzystał do podmiany mojej rodziny i zatarcia śladów po moich rodzicach podstawiając ich konta bankowe dla obcych ludzi w celu fałszowania faktów pozorując, że żyją. Dowodzi to, że banki od dawne mają system złodziejski i zamordowano dlatego moich rodziców w celu zawłaszczenia ich tożsamości pozorując zaszczyty przez Kościół uznając ich świętymi pod innymi tożsamościami według kabały. Wykorzystano Marię Teresę z Kalkuty oraz papieża Jana Pawła II. Dlatego podstawiono osoby, które przybrały nazwisko Tarnowskich, aby przejść przez mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na jego brata zastrzelonego Władysława Tarnowskiego przez księdza Kościoła katolickiego. W ten sposób wytworzono oszustwo jakoby środki finansowe zostały uruchomione przez Kościół katolicki.

Wiesława Główka współpracowała z parafią Wszystkich Świętych i bankiem PEKAO S.A. oraz bankierem włoskim Zaizadis, co wskazuje na wspólne naruszenie skrytek mojego dziadka w banku PEKAO SA w Paryżu przy udziale Fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego.

Papież Franciszek swoim zdaniem wyraził, że zaplanowano zamienić stare pokolenie na nowe odwołując się do nowego wina i bukłaków, gdyż stare wino jest dobre, gdy jest przetrzymywane we właściwych bukłakach. Oznacza to, że wszystko ma swoje miejsce i nie można ulepszać nowym duchem, gdyż takiego nie ma. Jezus Chrystus dał nam Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna, wprowadza nas we wszelką prawdę, która istnieje od zawsze. Jedynie może być zakryta dla ogółu czyli tych którzy jej nie szukając. Objawia nowe rzeczy, które są stare jak świat, gdyż Bóg stworzył świat i On umacnia go swoim słowem.

Duch Święty jakim zostaliśmy ochrzczeni pochodzi od Jezusa Chrystusa, który obiecał go dać swoim uczniom po jego odejściu do Ojca, co uczynił przez co Duch Święty jest obecny w wierzących.

Nie jest On duchem, którym kierował się Saul, gdy nie miał kontaktu z Bogiem i pytał się umarłych co jest zakazane , a co robi wiele osób w Kościele katolickim z premedytacją.

Osoba, którą Bóg odrzucił nie ma możliwości uzyskać dostępu do prawdy, która pochodzi od Jezusa Chrystusa przez jego Ducha. Nie kierujemy się duchem Saula, ale Dawida a Bóg wprowadza nas w życie przez Ducha Świętego, który jest w nas. Wszelka mądrość pochodzi od Boga, ten prastary Duch Święty kieruje i poucza wprowadzając nas we wszelką prawdę w miłości i przebaczeniu. Pozwala On zobaczyć źródło problemu i drogi wyjścia, które wiodą przez prawdę w w przebaczeniu, jeśli ktoś odwraca się od zła. Miłością wszelkiego zła jest miłość pieniędzy w co uwikłany został Kościół katolicki.

Jezus Chrystus według obecnej skali oceny chrześcijan nazwany zostałby buntownikiem, gdy powywracał stoły kupczących w Świątyni Pańskiej mówiąc, nie będziecie robić jaskini zbójców z Domu Pańskiego. Jest to żarliwość o Dom Pana. Obecnie powtórzyła się historia kupczących w Świątyni Pańskiej z tym, że dodatkowo zamieszany są Kościoły w kradzież pieniędzy w celu wyeliminowania prawosławia przez jedną religię, która miała ukryć kradzież moich dzieci, wnuków i pieniędzy. Samotne osoby w zakładach psychiatrycznych mają odbierane dzieci co zamierzano zrobić z narodem Polskim i Rosją w celu wytworzenia właściwego DNA do praktyk okultystycznych. O takiej sytuacji rozmawiał po wojnie prymas August Józef Hlond z Karolem Wojtyłą co będzie, gdy prawda ujrzy światło dzienne. Papież Franciszek zastał już taką sytuację, która może zostać rozwiązana jedynie przez prawdę.

Moi rodzice byli prowadzeni Duchem Świętym, a ich ciała mają prawo spoczywać w pokoju, a nie być wykorzystywane do okultyzmu i kradzieży przez podmianę rodziny i części ciał. Jest to bezczeszczenie co jest w Izraelu karane śmiercią.

Media określają na swój sposób wiadomości co umożliwia interpretowanie w różny sposób słów papieża Franciszka przytoczonych w artykule, które można odebrać jako początek podmiany naszej rodziny na młode pokolenie czyli początek prześladowania chrześcijan nazwanych w artykule jako buntownicy i bałwochwalcy. Jeśli stare wino dobre nazywa się złym, a nowe wino próbuje się umieścić w starych bukłakach jedne zostaną rozniesione, a drugie zamierza się zniszczyć. Oznacza to, że nie będzie ani jednego ani drugiego. Z tego powodu Kościół katolicki zamierzał doprowadzić do zawłaszczenia tytułu magistra inżyniera architekta dla mojego syna Jakuba Pióreckiego na konto księdza Jakuba Pióreckiego, a mojego syna starano się nakłonić do zmiany nazwiska. Celem była emigracja i pozbawienie go możliwości godnych zarobków tworząc migranta bez możliwości pracy.

Naszym celem jest Bóg, który był pierwszym ponad wszystkim. Nie ma przed nim nikogo co oznacza, że to co najstarsze jest najlepsze. Jeśli chcemy zastąpić nowym stare oznacza również, że Żydzi mieli zrezygnować z Judaizmu od którego wywodzi się chrześcijaństwo. Pychą życia jest nazywanie się bogiem na ziemi. Jezus Chrystus jest Panem i władcą i żyje w nas przez Ducha Świętego , któremu uczynił w nas mieszkanie, a którego masoneria próbowała zastąpić duchem zwodniczym mianując go świętym. Saul odstąpił od Boga nie trzymając się prastarych zasad ustanowionych przez Boga, a to oznacza, że to co dobre i stare odrzucił. Nowy Testament przyniósł nam wypełnienie Starego Testamentu przez Jezusa Chrystusa. Stary Testament bez Jezusa Chrystusa nie doprowadzi do zbawienia, ale przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Boga i przez wzór posłuszeństwa Maryi matki jego na ziemi. Jezus Chrystus pełni władzę.

Próbę podmiany naszej rodziny można porównać do rozrzucenia szczątków z grobu w Gnieźnie na alejkach cmentarza co ma odniesienie do polskiego narodu i rosyjskiego z Judy do których należy skierować słowa, aby Duch Ożywczy wpłynął i powstał naród w Bożej sile i chwale.

Księga Ezechiela 37, 1-14

Ożywienie wysuszonych kości

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: “Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: “Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas”. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga.

Pochodzę z prastarego rodu ,w którym było dużo świętych co nie jest ważne dla wielu osób. Moim i męża Jerzego Kaźmierczyk obowiązkiem i honorem jest dopilnowanie, aby Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i decyzja mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, były wykorzystane zgodnie z ich wolą przez nas i nie wyrażamy zgodny na dysponowanie nimi wbrew naszej woli i wbrew decyzji moich nieżyjących rodziców, którzy dale nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, co uprawnia nas do dysponowania depozytami i mieniem mojej rodziny. Dlatego nikomu nie wyrażamy zgody na korzystanie z dziedzictwa bez nas i naszej woli i kontroli co obecnie zrobiono i wykorzystano bezprawnie przy pomocy sprzedajnych sądów dla służb wojskowych i szpiegów, aby znieważyć moich nieżyjących moich rodziców i moją rodzinę utrudniając godziwy zarobek i życie, aby kreować kabałę i niszczyć zdolności moich dzieci. Celem jest bezprawne i niekontrolowane decydowanie o naszych rodowych depozytach, naszej carskiej rodziny. Zejście komornika z części nieruchomości na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a pozostawienie nie moich długów z Bank PLUS to podstęp. Doszło do zejścia z fałszywych długów na dorabiane dane osobowe dla moich rodziców, którym podstawiono fałszywe komunistyczne rodziny. Pozostały wpis dowodzi , że jest to wpis osoby obcej podstawionej na moje dane osobowe na moją nieruchomość. W lecie miało dojść do całkowitej podmiany naszej rodziny przez władze Polski, a co zagrażało by życiu moich dzieci i synowej oraz moich wnuków. Nie mogę się kierować intencjami i pozorami innych, ale dokonanym faktem konieczności usunięcia dorabianych wyroków, opinii psychiatrycznych oraz fałszywych wpisów na mieszkanie oraz fałszywych rachunków na wodę, gaz i energie. Moja eksmisja z ulicy Nad Kamiennej 25 na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 miała być moją egzekucją na zlecenie siatek szpiegowskich przy udziale Sądu Polskiego. Pismo Święte naucza, że zły cieszy się ze swoich zabiegów, a doby z faktów dokonanych. Gwardia Szwajcarska uwierzyła w miłe słowa i została wymordowana co oznacza, że nie można wierzyć w dobre intencje, gdy chodzi o życie własne i rodziny oraz całego narodu. Wpisanie moich danych na cały dom bez mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej, jest dowodem wykorzystania dokumentu mojej siostry Beaty Idziak, która zrzekła się na moją rzecz jej części po naszych rodzicach, co ukryło Pełnomocnictwo przekazane aktem notarialny, gdzie przerobiono moją siostrę Beatę Idziak za jedyną córkę naszego ojca i dlatego otrzymałam kolejne Pełnomocnictwo od mojej siostry jako po mamie od innego Notariusza aby wytworzyć dwie różne rodziny, przez pomyłki pisarskie na przykład w kodzie pocztowym. KOD przechodził na Sosnowicę co podmieniło terytorium, a w Sądzie wykorzystano błąd na Sarnaki. Zostało to ukryte przez Sędziego Huberta Wicik, który przekazał dokument zrzeczenia się spadku po rodzicach na moją rzecz dla obcej osoby sąsiadki pani Heleny Surma, pozorując ją na siostrę mojego taty przy jednoczesnej decyzji sądu, że dokument jest nie ważny, gdyż nie jest notarialnie potwierdzony. Stanowi to dowód przestępstwa sądu , który pominął moją siostrę, a co oznacza podmianę rodziny na sprawy prowadzone podstępnie o zniesienie współwłasności przerabiane na spadkowe. Jest widoczne i jest przestępstwem robionym przez pana Waldemara Maksalon, którzy mieli czelność podać się za krąg spadkobierców po moim dziadku i mamie co jest przestępstwem dla Kościoła Katolickiego, gdyż podał się nawet za rodzinę na Jasnej Górze przechodząc na mojego tatę i jego rodziców. Przerobił swoją rodzinę za krąg spadkobierców po moich rodzicach i stworzy ze mnie i siostry jedną osobę. Bóg nie potępia , ale nawołuje do nawrócenia.

Wpisano moje dane na cały dom i podstawiono szpiegów z Warszawy, którzy do Urzędu Skarbowego podali pracę w Warszawie na moje konto. Dokonać podmiany rodziny przy udziale Urzędu Skarbowego oraz ZUS , który odesłał do Warszawy moje dane na nazwisko Bożena Piórecka i ukradł ponad 18.000,- złotych przerabiając mnie za zmarłą. Kto wybrał pieniądze, jak nie siatka szpiegowska? Przesłano na moje dane osobowe PIT z Warszawy do Starachowic jako praca w Warszawie, co jest podmianą danych osobowych dla całej rodziny.

Pod moje mieszkanie podstawiono Marię Bochyńską za moją córkę Martę Bochyńską, pannę oraz w Kielcach w wypisie ze szpitala na wcześniejsze jej dane Marta Piórecka i podstawiono Magdę Piórecką. Z tego powodu moje dzieci miały być zastąpione siatką szpiegowską, która zamierzała stanąć na naszym miejscu oskarżając nasza rodzinę o szpiegostwo. Wykorzystano córkę mojego syna Adama Kornaszewskiego (wcześniej Piórecki), a moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską z carskim DNA. Synagoga szatana zadrwiła sobie z mojego ojca i dlatego wykorzystała jego szacunek do Jana Pawła II pozorując go na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek. Sfabrykowano akta medyczne po operacji mojego taty na tętniak i podstawiono akta przeszczepu aortalno dwu-udowego co nie miało miejsca, ale było potrzebne do kradzieży części ciała i do zamiany serca mojego taty dla Jana Pawła II. Podstawiono Andrzeja Wojtyło, aby przejść na Karola Wojtyło i podstawić jako Króla Polski, co jest oszustwem. Dlatego podstawiono Franciszka Jana Mazurka pod Franciszka Bocheńskiego oraz zamieniono mojego dziadka na Bruno Mazurkiewicza łącząc w jedno również z Brunonem Bochyńskim, aby dorobić w linii ich prawnuczków genealogię dla katowni „Palace” Zakopane i kucharkę Jadwigę podstawić po moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, a doktora Bocheńskiego podstawić pod Radziwiłłów, aby dorobić historię pod inicjały R jako Romanow przerabiając na Radziwiłł.

Doszło w 1940 roku po aresztowaniu mojego dziadka Brunona Bochyńskiego do spotkania w Zakopanym NKWD i Gestapo. W rezultacie tych uzgodnień doszło do kontynuacji obecnie przejęcia Zakopanego przez fałszywych spadkobierców wytworzonych przez SS oraz NKWD, które do tego posłużyły się polskimi sądami fałszującymi nasze dane osobowe, narażając nasze rodziny. Podstawiono już po nas żyjących fałszywych spadkobierców po mojej spalonej w Kruszynie babci księżej Marii Lubomirskiej w 1932roku. Podstawiono osoby pod nazwisko Nowak, aby przez Nowak przejść na Starachowice, pod matkę mojej drugiej babci Mariannę Nowak i podstawić innych Nowaków i Dąbrowskich, kooperantów firm . W taki sposób dokonano przejścia na sklep PIK Nowaków w Zakopanym oraz przez zakup kolejki linowej podstawionej pod kolejkę liniowaną na Chateo Gütsch w Szwajcarii do której plany znajdowały się w Kielcach a obecnie w Krakowie. Z tego powodu zamierzano wykorzystać moich dwóch synów i podmienić na agentów wywiadu, aby podstawić skradzionego mojego syna po urodzeniu Michała Pióreckiego, do Kościoła Katolickiego i podstawić księdza Jakuba Pióreckiego, który wstąpił do seminarium. Jerzy Brunon Bochyński istniejący jako brat mojego taty został podstawiony pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i podmieniono mnie jako jego córkę podstawiając moja siostrę. W tym celu otrzymałam lalki numerowanych od Ewy Eugster ze Szwajcarii co sfilmowała telewizja w reportażu ze mną „Wielka Tajemnica” aby nawiązać do lalek numerowanych Barbary Bochyńskiej z Katowic w celu podmiany rodziny. Celem jest podmiana rodziny na komunistów i SS.

Dlatego podmieniono mojego tatę na inż. Józefa Ludwika Bocheńskiego na Józefa Bochyńskiego kapitana straży granicznej z matki Fogel, aby przejść na konta lewicy w Szwajcarii zasilane z carskich depozytów.

Fogiel jako ptak był potrzebny jako symbol znieważania mojej rodziny i zastąpienia Orła Białego z ikoną Maryi na piersi. Przed laty doszło do podstawienia serca Tytusowicza Romanowa pod Tadeusza Kościuszkę, którego serce umieszczono w wieży w Rapperswil w Szwajcarii, a na ikonę Maryi spadały odchody ptaków co nawiązuje do podstawienia Fogel i zamiany na mordercę pana Fogel bankiera lewicy w Szwajcarii.

Jest to symbol zbezczeszczania czystości Maryi i mojej matki co oznacza plan masonerii, która niszczy naszą rodzinę. Ludzie traktowani są jako motłoch, którym można manipulować medialnie. Obca cywilizacja to nic innego jako doświadczenia na ludziach i zwierzętach przez wojskowe tajne laboratoria. Ludzie bezdomni mieli służyć jako materiał do badań i ich dzieci, które są odbierane. Wypowiedź papieża Franciszka określona w mediach o chrześcijanach jako bałwochwalcach jest próbą wprowadzania młodych ludzi nie znających historii do manipulacji społeczeństwem. Młode wino nie jest dobre a starzy ludzie którzy posiadają wiedzą są więcej warci niż cała biblioteka. Czczenie Jezusa Chrystusa nie jest bałwochwalstwem. Obecnie można zauważyć, że masoneria odnosi się do Ducha Świętego jako ich z tym, że zamieniając go na nowego ducha, złego i taką mocą są kierowania wierni, którzy są prowadzeni przez masona w kościele. Jezus Chrystus zbuntował się na kupczących w Świątki Bożej i porozwalał ławy przekupniów. To jest żarliwości o Dom Pana Zastępów, a my jesteśmy świątynią Bożą ludzie a nie budynki. Miłość do ludzi nie oznacza mówienia kłamstwa, ale prawdy i odwrócenie się na dobrą stronę. Wielowiekowe tradycje są oparte na Bogu. Saul odwrócił się do Boga i nie miał kontaktu pytając się duchów co nie jest dobre. Dobre jest stare wino w starym bukłaku i dobre są osoby stare mające wiedzę, mądrość i prowadzone prawdą. Nie można ich ubierać w bikini jako nowy trend i promować jako nowości ducha świętego, co nie pokrywa się z Pismem Świętym. Ma to odniesienie do przypowieści o młodym królu, który nie słuchał rad starszych i stracił władzę uciskając lud.

Godne życie moich rodziców dało mi możliwość widzieć wartości nieprzemijające. Mogłam zaczerpnąć z ich mądrości i wziąć przykład z ich życia stając obecnie w ich obronie. Jest ono wzorem do naśladowania i daje możliwość zrozumieć wartości chrześcijańskie jakimi się kierowali życiu, prawdziwej miłości do rodziny i ojczyzny. Miłość zwycięża zło.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s