Wieloktotna windykacja weksli SOF-ART Sp. z o.o. w Łodzi

Sieradzki-4

Starachowice 13.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska
Sąd Apelacyjny Gdańsk
IIAKa 3/16

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Wielokrotna windykacja weksli SOF-ART Sp. z o.o. w Łodzi

Powielono moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na Filomenę z domu Bochyńska wykorzystując trzy nieruchomości po moich rodzicach i pełnomocnictwo po śmierci taty od mojej siostry Beaty Idziak dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując, że jest inną rodziną na Katowice, a za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono służby wojskowe pozorując w Sądzie Rejonowym w Kielcach sygnatura IXK131/11 niezgodność PESEL.

To pełnomocnictwo Beaty Idziak wykorzystano dla służb wojskowych co stanęło w konflikcie z Upoważnieniem mamy Filomeny Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i sprawa wyszła na jaw.

Weksel z PRON-Kielce z moim podpisem do VAT pożyczka SEZAM w banku PEKAO SA na dawne nazwisko Bożena Piórecka podmieniono dla Starosty Starachowickiego pod Umowy z PFRON spółki SOF-ART Sp. z o.o., gdzie widniał podpis na wekslu i umowach Dariusza Pióreckiego(Jedynie). Z tego powodu podstawiono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk pod byłego Dariusza Pióreckiego, aby połączyć przez sędziego Wojciecha Pruss, który odczytał moje zeznania do sprawy SOF-ART Sp. z o.o. podmienione do firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest sprzeczne z faktami i stanowi dowód podmiany. Podstawiono służby wojskowe pod nazwisko Bożena Piórecka i zamknięte konta w PEKAO SA i następuje windykacja na fałszywe linie genealogiczne uniemożliwiając mi dostęp do konta przez podstawienie Starosty Starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego pod handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego, który został podstawiony za byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a nazwisko Piórecki używa pan Dąbrowski i moje karty bankomatowe. Dawne sprawy moich rodziców przeciwko panu Dariuszowi Pióreckiemu i Dariuszowi Dąbrowskiemu, których zamieniono na Bochyńskich zamieniono przeciwko mojemu obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk przez zamianę jego na Jerzego Bochyńskiego, pozorując, że moi rodzice go skarżyli w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 co jest oszustwem. Podmieniono moją rodzinę na Wawelu i Tarnowie podstawiając NKWD czyli Janinę i Stanisława Pikul pod Stanisława Stępnia, aby przejść na USA i Szwajcarię i podstawiono jego żonę Ewę Wielochowską pod Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego męża Machowską obecną żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski podstawiając windykacje Urzędu Skarbowego na moje wnuki wykorzystując córkę syna Adama Kornaszewskiego czyli Wiktorię Kornaszewską, którą dopisano jako córkę byłego męża Dariusza Kornaszewski z jego drugą żoną Ewą Kornaszewską, która nie może mieć dzieci, gdyż jest po odpowiednim zabiegu medycznym i podstawiono panią Żakiewicz-Machowską, aby podstawić Bohdana Żakiewicz pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod dawnym nazwiskiem Bożena Piórecka i Jerzego Kaźmierczyk.

Ostatnim elementem do wyjaśnienia była kradzież moich dwojga dzieci po urodzeniu i wykorzystanie do nierządu małoletnie ich dzieci , a moje wnuki co miało doprowadzić do zniszczenia moich trójki dzieci, które sama wychowywałam.

Wykorzystano moje trzy nieruchomości po rodzicach do windykacji nie odpisując długu i nie wypłacając pieniędzy, aby zmusić do nierządu dzieci i kryć handel narkotykami, bronią i ludźmi oraz finansowanie wojny na Ukrainie przez Starostwo Powiatowe, aby oskarżyć moją rodzinę oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz dziadka Brunona Bochyńskiego podmieniając na Bruno Mazurkiewicz za sponsorowanie II wojny światowej. Podstawiono SS i SB na polską ziemię kryjąc się za rolnikami, aby nie wyszło na jaw zastawione polskie ziemi pod kredyty SS.

Ponadto na ziemiach polskich oraz całej mojej rodziny na świecie zastawiono majątki pod kredyty jako podział majątku SS-manów i NKWD przy rozwodach w Szwajcarii, podmieniając na mienie mojej rodziny w Polsce oskarżając obecnego mojego męża i podmieniając nam małżonków co jest widoczne w sądach. Dlatego obecnie w Sądzie w Kielcach można zauważyć usunięcie naszych numerów PESEL i wpisanie niezgodność PESEL co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne tworzone na zlecenie Starostwa Powiatowego przez Urząd Miasta Starachowice fałszujący dane osobowe. Powodem jest podstawienie nas w wielu miejscowościach pod mienie rodowe, gdzie zastąpiono nas służbami wojskowymi przez inwestorów zastępczych.

Dlatego przerobiono dane na Łódź , Warszawę Toruń, Tarnów i Kraków wpisując TK przez sądy, gdzie umieszczono depozyty i wprowadzając fałszywych spadkobierców na trzech nieruchomościach po moich rodzicach w Starachowicach i na Lipie Henryk Szyb 1, jako czwartą po mnie i byłym mężu po nas żyjących podstawiając starostę Dariusza Dąbrowskiego. Wykorzystano trzy zabezpieczenia do jednej umowy z PFRON centrala Warszawa, gdzie należność została zapłacona przez TU Uniqa z Łodzi placówka Kielce, gdzie był dyrektorem pan Kmicik i powielono trzy razy wykorzystując również pierwszą nazwę TU Polonia jaka widniała przy złożeniu weksla. Zostało to wykorzystane i podstawione pod ośrodki polonijne między innymi w Kanadzie i Brazylii pozorując spadkobierców jako krąg i podstawiając fałszywych arystokratów pod moje skradzione dzieci i wnuki, aby upozorować prawdę do oddania naszej ziemi dla fałszywych książąt Sanguszko i hrabiów Tarnowskich do Kanady przez Niemcy.

Jest to dokonywane przez dług tworzony przez służby i powielany , a wypłacany dla służb wojskowych oraz kryty przez wypłatę pieniędzy na cegiełki pod Świątynię Opatrzności oraz inne świątynie w Toruniu dla upozorowania innej historii w celu zastąpienia prawdziwych arystokratów przez służby wojskowe, które posługują się tym celu wytworzoną na naszym terenie zieloną walutą do której wydano karty w celu prania pieniędzy z nierządu, wojny , narkotyków przeprowadzając przez moje i męża konta. Całość jest kryta przez podstawienie moich dzieci i wnuków , które miały być wykorzystane do nierządu co już jest widoczne w wykorzystaniu skradzionych dzieci. W tym celu dochodzi do wykorzystania weksli do PFRON i manipulacji w celu podstawienia pod obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk byłego męża Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego starostę starachowickiego przechodząc przez weksle podpisane w Starachowicach przez Dariusza Pióreckiego podmieniając na weksle podpisane w Kielcach wykorzystując żyrantów i weksle w PFRON w Warszawie podmieniając na Lipie Henryk Szyb przez Gminę Brody Iłżeckie, która dodatkowo je poręczyła.

W ten sposób ukryto na Lipie Henryk Szyb sponsorowanie nierządu , narkotyków i wojny oraz handel ludźmi na Lipie Henryk Szyb wykorzystując zapis w sądzie na SOF-ART Sp., z o.o., mimo że firma nie ma dostępu do terenu i nie może prowadzić działalności. Spółka ma osobowość prawną i nie można odmówić zwrotu weksli ani obarczać długiem już dawno umorzonym , a wielokrotnie windykowanym na fałszywe dane jako niezgodność PESEL co połączono z zastawieniem Pałacu w Białaczowie pod kredyt przez Wojewodę Łódzkiego współpracującego z agentami NKWD państwem Mycielskich i windykując wielokrotnie weksel podpisany przez Dariusza Pióreckiego w banku PEKAO SA w Łodzi podstawiając dyrektora banku PEKAO SA pana Orła pod pracownika SOF-ART Sp. z o.o. o tym samym nazwisku. Powoduje to uniemożliwienie prowadzenia spółki przez działania Urzędów zamieszanych w ten proceder.

Doszło do kradzieży moich dwojga dzieci po urodzeniu, Anny Marii Pióreckiej i Michała

Pióreckiego przez rodzinę Mazurkiewicz z Palace Zakopane katownia Podhala. Rodzina ta została ukryta przy moim dziadku jako rodzina hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek, a podstawionym przez SS jako Jan Mazur w parafii Wąchock pod którego podstawiono Kazimierza Mazur pracownika FSC a obecnie Kazimierza Banię w celu kradzieży depozytów carskich pobierając złoto stomatologiczne z obozów zagłady z powodu nie płacenia za dostawy towarowe pod akredytywy wystawione przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i weksle męża Jerzego Kaźmierczyk.

Córka pani Czesławy Wojciechowskiej pani dr Jolanta z domu Wojciechowska była przy urodzeniu mojego skradzionego syna i pod nią podstawiono Jolantę Kręcką byłego lekarza spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako zakładu pracy chronionej na część etatu. Skierowano ją obecnie do Łodzi do NFZ, gdzie podmieniono moje dane na Łódź zamierzając wykorzystać zapis opinii psychiatrycznej szpitala imienia prof. Mazurkiewicza na obserwacji sądowej jako urojenia co do sadów. Celem jest podstawienie Anny Wojciechowskiej synowej Czesławy Wojciechowskiej z domu Mazurek pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką, a drugą siostrę Apolonię Kuźbik z domu Mazurek podstawiono po Michała Pióreckiego podstawiając za nią Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską występującą jako żona mojego dziadka. W rzeczywistości była siostrą Aleksego Romanow mojego dziadka czyli Marią Romanow pod którą podstawiono pana Czesława Maksalon i Czesława Daleszak służby wojskowe wydając w Niemczech książkę, aby powiązać z Czechami.

W tym celu do mojej firmy IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dokonano podmiany adresu z Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Urząd Miasta , który wpisał cały budynek Bohaterów Westerplatte 1 i podmieniono sąsiadów za spadkobierców i moje dane osobowe na podmieniono na Kaźmierczak aby podstawić Angelę Merkel i wstawiono windykację Plus Bank za laptop na cały budynek Bohaterów Westerplatte 1 co potwierdziły Księgi Wieczyste.

Wykorzystano pielęgniarkę Niewczas, która chrzciła w szpitalu moje skradzione dziecko podstawiając drugą żonę byłego męża Ewę Kornaszewską z domu Niewczas , która sprzedała dom po swoim ojcu pozbawiając jej brata mienia przez dorobienie długu, aby przejść przez komornika podstawiając osoby z Radomia jako kupujące, kreując Bożenę Bochyńską w Radomiu i Wiolettę Wiatrowską pod moje dawne dane Bożena Piórecka 20% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. Podstawiono sąsiadów państwa Niewczas z ulicy Jesionowej przy ulicy Nowowiejska pozorując spadkobierców i wstawiono podział majątku przy rozwodzie SS-manów w Szwajcarii podstawiając byłego męża Dariusza Pióreckiego pod Roberta Pióreckiego podstawionego pod Roberta Weissmann i Ingard Weissmann. Wykorzystywano do tego umowy śmieciowe na różne firmy jako Center Call podstawiając rożne osoby pod moje dane osobowe.

Wykorzystano siostry męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując ich na żonę swojego brata, aby nawiązać do sytuacji jako powstała po zamachu w Kruszynie w 1932 roku gdzie mój dziadek ukrywał się z siostrą pozorując małżeństwo.

Przy urodzeniu mojego dziecka, które skradziono była obecna doktor Kaczorowska-Malinowska i jej dane wykorzystano dla skradzionego dziecka podstawiając Waltera Kaczorowskiego, który ma inne faktyczne dane osobowe i powielono go na USA i Polskę. Ponadto podstawiono Zbigniewa Malinowskiego, którego córki miały tańczyć na rurze za dług u pana Czesława Daleszak i podstawiono moje dzieci i wnuki podmieniając mnie na Elżbietę i Grażynę na Skarżysko-Kamienna natomiast Zbigniewa Malinowskiego podstawiono pod Zbigniewa Włodarczyk ojca Elżbiety pozorując go na męża swojej córki i podstawiono Lucynę konkubinę brata Antoniego Włodarczyk pod Łucję Kaźmierczyk moją teściową. Dlatego nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej znikają z UM Starachowice jako mojej i siostry własności i znika sprawa SO Kielce IXKa 280/12. Center Call jest oparty na automacie, który podmienia dane osobowe, a siedziba znajduje się w Radomiu , Skarżysku-Kamiennej i Puławach, gdzie podstawiono Antoniego Ciszewskiego pod Antoniego Macierewicza. Z tego powodu pan Antoni Ciszewski miał czelność nazwać mojego męża moim konkubentem. Podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego pana Dariusza Dąbrowskiego kryjąc to za żoną Andrzeja Pachowskiego Anną z domu Piórecką a jej ojca Jerzego Pióreckiego podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby dorobić alimenty i przejść na mienie mojej babci księżnej Lubomirskiej podstawiając Radziwiłł i wyprowadzając mienie przez podstawienie Dariusza Dąbrowskiego w celu dalszego wyprowadzenia mienia na fałszywych książąt Sanguszko. Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczyk przez zapis w sądzie w Toruniu J.Kaźmierczyk i postawiono weksel SOF-ART Sp. z o.o. podpisany przez Dariusza Pióreckiego, aby przejść na mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego pozorując go na spadkobiercę po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk w celu podstawienia Jakuba Dziedzic dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu ukrycia skradzionego mienia przez Skarb Państwa, który skradł GBC Centrostal Bydgoszcz SA na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie i zamierzał doprowadzić do upadłości APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii w Zug.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s