Kontynuacja Rządów Komunistycznych w Polsce

Pismo na dzień 24.05.2016
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Kontynuacja kradzieży pieniędzy przez Rząd Polski motywem morderstwa moich rodziców Józefa Filomeny Bochyńskich czyli rodziny carskiej w Polsce.

Doszło do prowadzenia przez Sądy w Polsce podmiany danych Polaków zamienianych na osoby które ich mordowały i przyjęły ich nazwiska, które obecnie są podmieniane czego dowodem jest sprawa w Toruniu IIK 164/11 oraz w IIK 197/10 orz w Gdańsku sprawa IIAKa 3/16 , gdzie sędzia wymienił męża dane jako Jerzy Kazimierski co jest dowodem podstawienia pod Andrzeja Kazimierskiego zasłużonego zdrajcy Polski i agent UB, który naprawdę nazywał Wiktor-Stefan Sieńko, a był dziennikarzem Gromady-Rolnik Polski. Wymordowana moja rodzina w przeszłości w obecnym czasie stała się celem do zagarnięcia ich tożsamości co oznacza kontynuacje polityki SS i UB w tym operacji MBP pod kryptonimem „Cezary” co według podania książki rozpoczęło się od aresztowania łączniczki WiN w ambasadzie USA pani Zofii Michałowskiej skazanej za szpiegostwo, a zeszyty historyczne podały jeszcze Janinę Czarnecką. Akcja wywiadu miała na celu zamianę osób pomordowanych na swoich katów przybierając nazwiska osób pomordowanych w ten sposób ukrywając zbrodnię. Zamieniono moje akta na akta Aleksandry Stankiewicz, pozorując rodzinę Bochyńskich w Szwajcarii, gdzie są w hotelu Korony Bochyńskich.

Aleksandra Stankiewicz, której mąż został skazany na śmierć po urodzeniu corki w wyniku doznanych cierpień postradała zmysły co oznacza podstawienie agentów SB. Podstawiono Kazimierza Banię jako więźnia w szpitalu Rakowickim, aby podstawić pod akta więzionych tam osób w czasie PRL. Bohdan Żakiewicz współpracował z ludźmi z lubelszczyzny, którzy po morderstwach zostali generałami.

Cytujemy „Żady Zbirów1940—1900”- Henryka Pająka. Strona 188

„ Największym sukcesem prowokacji w pierwszym okresie sowieckiej okupacji , było stworzenie przez bezpiekę tzw. Piątego Zarządu Głównego WiN i całkowitego jego uprawdopodobnienia w opinii delegatury w Londynie, reprezentowanej przez Romana – ppł. Józefa Maciołka, a także w opinii wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego. Ta gigantyczna mistyfikacja , nadzorowana przez pułkownika J, Czaplickiego z Dep. III MBP przez sowieckiego nadzorcę -doradcę z NKWD pułkownika Szreburina była możliwa dzięki agenturalnemu rozpracowaniu dwóch poprzednich III i IV, a rozpoczęła się już w 1947 roku. Niemały wkład w tę prowokację wniosła wyjątkowa łatwowierność Józefa Maciołka , który pełnił funkcję kierownika Delegatury Zagranicznej WiN w latach 1946-1953, a przedtem był szefem sieci wywiadowczej Obszaru Południowego WiN i wiceprezesem tego obszaru. Bezkrytycznie wierzył on dezinformacyjnym materiałom bezpieki , słanym do Londynu na jego ręce, nie kojarząc w podejrzaną całość licznych niepojętych razem wpadek kolejnych kurierów, a także innych groźnych symptomów prowokacji” .

Z rozmów z Bohdanem Żakiewicz wynikało, że miał w ręku dokumenty śmierci mojego pradziadka w Londynie przypisując sobie jego śmierć dla swojego ojca w celu zamiany rodziny. Był to test czy ja coś wiem. Określenie wiceprezesa obszaru można odebrać , że już wówczas zaplanowano podstawić firmy pod kradzież mienia, a podstawienie funkcjonariusza „ Zygmunt” miało na celu podstawienie akt Zygmunta Dąbrowskiego pod akta Dariusza Pióreckiego , aby dopasować do Andrzeja Kazimierskiego, którego sędzia Jacek Pietrzak w Gdańsku podstawił jako skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając na Jerzy Kazimierski, a co za tym idzie zamierzano podstawić Prezydenta Polski Andrzeja Dudę pod dane osobowe Andrzej Kazimierski , gdyż prezydent został wielkim mistrzem kapituły Orła Białego, który jest naszym herbem z ikoną Mari na piersi jako Królowej Korony Polskiej. Rząd Polski opłacił z naszych pieniędzy naszych oprawców planując mord na naszych rodzinach. Starannie dobrano osoby, aby dopasować do akt katowanych ludzi i ich oprawców aby podmienić historię . W tym celu Stanisław Krupa z Chełmskiego UB został podstawiony jako Stanisław Pikul i podstawiono Grażynę Krupa pod Grażynę Węgłowską aby podstawić Henryka Węgrowskiego pseudonim „Zygmunt” kadrowy funkcjonariusz MSW i podstawiono Zygmunta Dąbrowskiego jako Zygmunt Piórecki, aby podstawić akta zamordowanych ludzi przez Stanisława Krupę w tym współpracującego z UB Romana Jaroszyńskiego podstawiając w Skarżysku-Kamiennej Jaroszyńskich zamienionych na Jaroszewicz, których zamordowano. Apolonię Kuźbik podstawiono jako Apolonie Kubik, aby upozorować rodzinę z Ludwik Kubik, który otrzymał dożywocie i podstawiono Ludwik Kaźmierczak co połączono z Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego. Wykorzystano dane pomordowanych osób Janina Czarnecka, której wpisano 15 lat i Zofia Michałowska, której wpisano 12 lat więzienia i podstawiono fałszywą rodzinę książąt Czartoryskich jako aktorów . Pod zamordowaną osobę jak Wacław Lipiński podstawiono Wacław Podolski. Podstawiono pułkownika sowieckiego Faustyna Grzybowskiego do podmiany na mojego pra-pradziadka Faustyna Bocheńskiego(cara Aleksandra III) ojca Franciszka Bocheńskiego(cara Mikołaja II Romanowa). Pod osoby jak Halina Sosnowską i Stanisław Sędziak jako dożywotnie więzienie podstawiono Jolantę Sędziak z Australii i Stanisława Pikul. Wykorzystano również A. Kaczmarczyk i J. Kot do podmiany nas jako rodzinę inwestorów Kaczmarczyk co było widoczne w dokumentach przygotowanych przez Bohdan Żakiewicz.

Rząd Polski podstawił Bohdana Żakiewicz pod obrazy w Szwajcarii jako depozyt pod linie kredytowe przygotowywane do spółki SOF-ART Sp. z o.o. w 2004 roku po śmierci mec. Zarzyckiego o wartości 50.000.000,- EUR, które zagrabiono , a dokument wykazany przez sędziego Wojciech Pruss w Toruniu w sprawie IIK 164/11, że Bohdan Żakiewicz domaga się ścigania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w 2005 roku dowodzi, że skazanie w sprawie SO Kielce IIIK207/07 odbyło się na zlecenie dawnych struktur SB w celu kradzieży pieniędzy co zostało potwierdzone przez Sędziego Wojciecha Pruss , który wskazał, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia podmieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na na Jerzego Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak. Podstawiono nazwisko Kaźmierczak ojca Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, której to nazwisko Kaźmierczak połączono z rodziną Roberta Weissmann podstawionego pod Roberta Pióreckiego szefa gestapo w Place Zakopanym katowni Podhala i połączono z agentem „Zygmunt” zamieniony na Dariusz Dąbrowski podstawiony pod Dariusz Piórecki zamieniony na Robert Weissmann. Podstawiono również trzecią postać jako Jerzy Kazimierski pod trzecią osobę jako komunistę. Oznacza to, że SO Kielce IIIK207/07 i SO Toruń IIK 197/10 i IIK 164/11 oraz Sąd Apelacyjny Gdańsku IIKAKa3/16 doprowadziły do działań sprzecznych z Konstytucją RP zabraniającą działań faszystowskich i komunistycznych skazując męża Jerzego Kaźmierczyk przez podmianę jego danych osobowych w celu zawłaszczenia mienia carskiego stosując faszyzm i komunizm dla Skarbu Państwa, który przez oszustwo i morderstwa wszedł w posiadania bezpodstawnie naszego mienia podstawiając fałszywy krąg spadkobierców, który posłużył się naszymi dokumentami i oddał nasze mienie na rzecz Skarbu Państwa pozorując, ze mąż Jerzy Kaźmierczyk został zwolniony przy jednoczesnym jego skazaniu.

Sędzia W. Pruss odczytał wyrok na dwie osoby jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co jest zbieżne z zaadresowaną kopertą i błędem w naszym nazwisku z Kancelarii Posła PiS pana Artura Górskiego, który nie żyje , gdyż podstawiono go pod Wandę Idziak na ulicy Sienkiewicz w Katowicach zamieniając na Wandę Górką w Warszawie, która pełniła funkcję sekretarki towarzysza Bieruta, którą podstawiono pod sekretarkę w PKS w Skarżysku-Kamiennej po czym podstawiono agenta NKWD o nazwisku Kowalczyk, aby podstawić Agnieszkę Kowalczyk córkę Mirosława Lewy w Łodzi pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, Agnieszka Kornaszewską wyszła drugi raz za maż za pana Janiszewskiego. Takie działanie połączyło nazwiska dwóch donosicieli do SB na moich dwóch dziadków. Kazimierz Bania w Szwajcarii wpisał swoje nazwisko jako Kugel co oznacza podstawienie Kugel Schwanza żydowskiego pochodzenia zwanego jako Matejkowski współpracownik Józefa Światło, który uzgodnił z bankiem UBS AG przelew do PKO BO 100.000.000,EUR na moje konto banko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z moich carskich depozytów. Do współpracowników MBP jako policjanci żydowscy w gettach był włączony kapitan Dąbrowski. Oznacza to konieczność zwrotu przez banki pieniędzy, do których nam uniemożliwiono dostęp próbując nawet zagarnąć naszą twórczość intelektualną przez Urząd Skarbowy w Starachowicach dla Czesława Daleszak i Lidii Daleszak, którzy podali się za spadkobierców już w 2004 roku, gdyż współpracowali z Bohdana Żakiewicz w tym czasie. Podstawiono Jarosława Kaczyńskiego pod księdza Zygmunta Kaczyńskiego proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Warszawie podstawionego pod Parafię Wszystkich Świętych w Starachowicach, który był zamordowany w 1953 roku i połączono z prezydentem na uchodźstwie Kaczorowskim łącząc obecnie funkcje księdza w Londynie do zamiany na jedną religię. Podstawiono prokuratora Szeląga ze Starachowic pod księdza Leona Szeląg, kapelana AK w powstaniu Warszawskim zamieniając na fryzjera Leona. IPN odmówił śledztwa w sprawie prześladowania naszej rodziny S55/12, gdyż ta instytucja sama tworzyła dokumenty służące naszemu prześladowaniu w celu podmiany naszej rodziny obecnie. Dokumenty IPN , które zostały udostępnione wykazały podstawienie Ewy Podolskiej z Krakowa pod moją mamę Filomenę Bochyńską zamienioną na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a mnie zamieniono na moją teściową Łucję Kaźmierczyk, gdyż mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na jego ojca Jana Kaźmierczyk. Akta medyczne Ewy Podolskiej zamiany na mężczyznę podstawiono do sprawy Ko 336/13 w SR Starachowice co ukryto przez przesyłki rejestrowane prokuratury Kraków i Starachowice zwielokrotnione do podmiany tożsamości co powoduje odpowiedzialności tych instytucji za kradzież.

Wydanie depozytu dla Pauliny Machowskiej córki Ewy Kornaszewskiej z pierwszego męża Machowskiej dawnej sekretarki Urzędu Skarbowego jest podmianą pod Jadwigę Machowską zakonnicę z Wadowic , która był 8 lat więziona i zwolniona w maju 1956 roku pod którą podstawiono Jadwigę Kaczyńską wykorzystując sprawę o spis z inwentarza po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej INs 426/10 powielając na drugą sygnaturę INs 395/10 , którą komornik obecnie po sześciu latach przysłał jako koszty spisu z inwentarza i podstawiono Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę jako ich córkę pozorując dziecko Anny Pióreckiej. Mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w księgach parafialnych w Zakonie w Wąchocku podstawiono jako Jan Mazur ukrywając , że był hrabią Janem Tarnowskim i podstawiono Franciszka Mazur na Zakładach Starachowickich pod którego podstawiono Franciszka Mazur, który pojechał z Bierutem do Moskwy po instrukcje w sprawie aresztowania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego o czym pisał Józef Światło. Dlatego Laijlę Kornaszewską z domu Sergiejewa podmieniają na z domu Kornaszewską, aby podstawić generała Lalin dowódcę sowieckiego przy MBP oraz Józefa Cyrankiewicz czyli Izaak Cymmerman były agent i kapo niemiecki w Obozie Zagłady w Oświęcimiu co połączono z Wiolettą Jęderko z domu Śledź, która mieszka w Oświęcimiu a pochodzi ze Starachowic.

Nakłoniono teściową Łucję Kaźmierczyk do zrobienia z mojego męża chorego psychicznie dla ratowania jego życia. Podobnie mąż przyznał się do niepopełnionej winy w sprawie SO Kielce IIIK207/07 , jako jedyne wyjście z powodów politycznych dziś w demokracji. Przywołam słowa książki „Rządy Zbirów” strona 234

1. „ Adwokat Maślanko zaczął od tego , że namawiał mnie do przyznania się przed sądem do win niepopełnionych , jako jedynego wyjście dla ratowania życia (..)

2. Adwokat Maślanko pozwolił sobie na porównanie mnie z najgorszymi zdrajcami narodu, przy czym wiedząc, że moje zeznania z końcowego etapu śledztwa i przyznania się do winy były wymuszone nieledwie trzyletnimi cierpieniami w wiezieniu.

3. Co jest najbardziej istotnym naruszeniem obowiązków obrońcy w postępowaniu adwokata Maślanki to to, że nie podał on wskazanych przeze mnie świadków, o których piszę niżej, natomiast podał bez porozumienia się ze mną innych , którzy byli wrogo nastawieni osobiście bądź politycznie. W ten sposób miałem tylko pozory obrony, ale pod tymi pozorami kryło się jakieś współdziałanie adwokata Maślanki z władzami śledczymi (..) Tak więc ja więzień odizolowany, chory i cierpiący, zostałem ponadto pozbawiony faktycznie obrony , a mój obrońca, zamiast przyjść mi z pomocą stal się w istocie jednym z moich oskarżycieli . Jest fakt niespotykany w żadnym cywilizowanym społeczeństwie i zgoła niezrozumiały”

Podstawiono pod Pałac w Niezdowie państwa Maślak, a w Toruniu obrońca zachował się identycznie jak w książce „Rządy Zbirów” co uczyniła pani Marta Sztachelska co było widoczne w oskarżeniu męża w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, gdzie obrońca z urzędu ,przesyłając obronę potwierdził racje prokuratora posługującego się sfabrykowanymi dokumentami przez podmianę akt sądowych. Sędzia nie uwzględnił racji obrońcy z wyboru, ale mimo to przyznał ,że sędzia przekroczył uprawnienia w Toruniu. Nie zmienia to faktu ze maż został skazany, a sąd dorabiał dokumenty dla służb Bieruta i Stalina, aby oskarżyć mojego dziadka zamienionego na teścia udając pomyłkę , którą wykorzystano w Szwajcarii do kradzieży pieniędzy co miało doprowadzić do aresztowania mojego teścia. Jest to dowodem kradzieży przez sąd naszego mienia na rzecz komunistów i faszystów co się nie spotyka w cywilizowanym kraju. Skazanie męża w Toruniu w sprawie IIK 164/11 powoduje zakaz dla Polski korzystania z carskich depozytów, gdyż miały one służyć do zniszczenia naszej rodziny i Polski, a głupiemu nie należy się pieniądz. Dorobiono naszej rodzinie papiery psychiatryczne, aby obciążyć naszą rodzinę za działania rządu Polski. Prowadzone sprawy przypominały teatr, który prowadził do nieniszczenia wielu istnień ludzkich przez podmianę akt w sądach i ich fabrykację. Doprowadzono do morderstwa moich rodziców, aby dopasować odpowiednie akta medyczne dla fałszywego kręgu spadkobierców za co odpowiedzialny jest Skarb Państwa, który podał się za właściciela naszego mienia i mordował dla pieniędzy czego wyrazem jest sprawa IIK 164/11 SO Toruń, którą zamierzano stosować w Szwajcarii w firmie APE UMWELTTECHNIK AG co jest przekroczeniem prawa przez Sąd Polski, który zapomniał, że granica jest na Odrze, a nad prawem ludzkim jest Boże prawo.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s